Jednorázová spoločnosť a spoločenská zodpovednosť firiem

Název práce: Jednorázová spoločnosť a spoločenská zodpovednosť firiem
Autor(ka) práce: Csutorásová, Júlia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa venuje stále rastúcemu trendu jednorázovosti a následnému riešeniu udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti firiem. Keďže nastavenie spoločnosti na lineárnu ekonomiku má negatívne dopady na celú spoločnosť, čoraz viac je preberaná ekológia a udržateľné riešenia. Analyzované boli jednotlivé negatívne dopady ako rastúci odpad, znečisťovanie prostredia a zhoršujúce sa zdravie ľudí. Pre zvrátenie a zabránenie ďalším negativnym dopadom boli navrhnuté riešenia a potrebné zmeny. Na príklade spoločnosti Dell Technologies práca analyzuje aktivity firmy v oblasti udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti firiem. Cieľom práce bolo zistiť aké aktivity vykonáva firma a či spoločenská zodpovednosť firiem nie je len nástrojom vytvorenia dobrých vzťahov s verejnosťou.
Klíčová slova: Udržateľnosť; Jednorázová spoločnosť; Ekológia; Odpad; SZF
Název práce: Jednorázová spoločnosť a spoločenská zodpovednosť firiem
Autor(ka) práce: Csutorásová, Júlia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa venuje stále rastúcemu trendu jednorázovosti a následnému riešeniu udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti firiem. Keďže nastavenie spoločnosti na lineárnu ekonomiku má negatívne dopady na celú spoločnosť, čoraz viac je preberaná ekológia a udržateľné riešenia. Analyzované boli jednotlivé negatívne dopady ako rastúci odpad, znečisťovanie prostredia a zhoršujúce sa zdravie ľudí. Pre zvrátenie a zabránenie ďalším negativnym dopadom boli navrhnuté riešenia a potrebné zmeny. Na príklade spoločnosti Dell Technologies práca analyzuje aktivity firmy v oblasti udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti firiem. Cieľom práce bolo zistiť aké aktivity vykonáva firma a či spoločenská zodpovednosť firiem nie je len nástrojom vytvorenia dobrých vzťahov s verejnosťou.
Klíčová slova: Udržateľnosť; Jednorázová spoločnosť; Ekológia; Odpad; SZF
Název práce: The Throwaway Society and Corporate Social Responsibility
Autor(ka) práce: Csutorásová, Júlia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This study focuses on the trend of throwaway society and the subsequent solution of sustainability and corporate social responsibility. As the society’s setting for the linear economy has negative effects on society, ecology and sustainable solutions are increasingly being discussed. Individual negative impacts such as growing waste, environmental pollution, and deteriorating human health were analyzed in this study. Solutions and necessary changes have been proposed to reverse and prevent further negative impacts. Using the example of Dell Technologies, the work analyzes the company's activities in the field of sustainability and corporate social responsibility. The aim of this study was to find out what activities the company performs and whether corporate social responsibility is not just a tool for creating good relations with the public.
Klíčová slova: Throwaway society; Ecology; Sustainability; Waste; CSR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2019
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 19. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68809/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: