Big Data v kontextu ochrany osobních údajů v Evropské unii

Název práce: Big Data v kontextu ochrany osobních údajů v Evropské unii
Autor(ka) práce: Tománková, Rostislava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Valík, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Problematika osobních údajů a práce s daty velkého objemu se za posledních pět let stala velmi aktuální. První část bakalářské práce sleduje vývoj dat velkého objemu, jejich skladování, zpracování a zároveň popisuje konkrétní příklady využití technologie Big Data v různých odvětvích. S danými tématy pak úzce souvisí oblast ochrany osobních údajů v EU, nedávno zavedené obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a politiky ochrany osobních údajů dvou společností patřící mezi největší shromažďovatele dat – Google a Facebook. Tomu je věnována druhá kapitola bakalářské práce, která se současně zabývá i kauzou zneužití údajů ve věci Facebook–Cambridge Analytica. Třetí kapitola pak zahrnuje vlastní dotazníkové šetření zaměřené na obyvatele ČR a jejich vnímání ochrany osobních údajů, důvěru v GDPR a ve výše zmíněné společnosti.
Klíčová slova: Cambridge Analytica; Google; Big Data; ochrana osobních údajů; GDPR; Facebook
Název práce: Big Data in the context of personal data protection in the European Union
Autor(ka) práce: Tománková, Rostislava
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Valík, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Over the past five years, the issues of personal data and Big Data management have come to the fore of the public debate. The first section of this bachelor thesis will explore the development of Big Data, their storage and processing, while describing specific examples of the use of Big Data in various industries. Closely connected to these topics is the issue of personal data protection in the European Union, the recently implemented General Data Protection Regulation (GDPR) and the policies of personal data protection of two of the biggest data gatherers – Google and Facebook. This will be the subject of the second chapter of the thesis, which is also concerned with the misuse of personal data in the case of Facebook-Cambridge Analytica. The third chapter then includes a questionnaire targeting the citizens of the Czech Republic, concerned with their perception of personal data protection, their trust in GDPR and the above-mentioned companies.
Klíčová slova: Big Data; Facebook; Google; Cambridge Analytica; personal data protection; GDPR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2019
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 26. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68226/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: