Teorie optimálních měnových oblastí v souvislosti s krizí v Řecku

Název práce: Teorie optimálních měnových oblastí v souvislosti s krizí v Řecku
Autor(ka) práce: Janata, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Valík, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá ekonomickou krizí v Řecku se zaměřením na její politické a sociální důsledky, které byly způsobené nepřipraveností ekonomiky na vstup do eurozóny. Společná měna je aktuálním tématem v celé Evropské unii. Podle mnohých evropských politiků je euro nástrojem sbližovaní a prohlubování ekonomických a kulturních vztahů, a tedy jakýmsi základem budoucnosti Evropy. Autor práce však nabízí alternativní pohled na euro. Práce zkoumá sociální, ekonomické a politické důsledky přijetí eura v ekonomicky nepřipraveném Řecku. Euro tak možná není společným jmenovatelem evropské budoucnosti, nýbrž její největší hrozbou. Ve třech kapitolách je vysvětlena teorie optimálních měnových oblastí (OCA), index OCA navržený Bayoumim a Eichengreenem je pak využit k dokázání řecké nepřipravenosti na přijetí společné měny, a na závěr jsou zkoumány ekonomické, sociální a politcké důsledky. Mezi nejzávažnější patří rychlý vzestup pravicového populismu a míry sebevražd. Závažným ekonomickým problémem pak byl rychlý pokles mezinárodní konkurenceschopnosti. Práce poskytuje základní kámen pro další ekonometrickou analýzu, a unikatní pohled na řeckou krizi. Myšlenky mohou sloužit jako cenný argument v otázce evropské ekonomické integrace.
Klíčová slova: Řecko; index optimálních měnových oblastí; dluhová krize; eurozóna
Název práce: Optimum currency area theory in connection with Greek crisis
Autor(ka) práce: Janata, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Valík, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis is focused on economic crisis in Greece with concentration on its political and social consequences, that were caused by unreadiness of Greek economy to enter eurozone. Common currency is very topical in all countries of the European Union. According to many European politicians, euro is an instrument serving to connect and bring together economical and cultural relationships within Europe, therefore considered as the foundation for European future. However, author of this thesis offers an alternative idea. The paper researches social, economicj and political consequences of adopting common currency in economically unprepared Greece. Perhaps euro is not a common denominator of European future, but rather its biggest threat. In three chapters theory of optimum currency areas (OCA) is explained, index OCA designed by Bayoumi and Eichengreen is then used to prove unreadiness of Greek to adopt euro, and finally, social, political and economical consequences are researched. Among the most serious consequences revealed are rapid rise in right-wing extremism as well as rapid rise in suicide rate. Grave economical problem is quick drop in international competitiveness ranking. The paper offers base for further econometric analysis and very unique perspective on a greek economical crisis. Idea can serve as valuable argument in a question of european economic integration.
Klíčová slova: optimum-currency-area index; Greece; debt crisis; eurozone

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2018
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 27. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65999/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: