Marketingová strategie firmy Coca Cola v České Republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová strategie firmy Coca Cola v České Republice
Autor práce:
Pimek, Cyril
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Filipová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií firmy Coca Cola na českém trhu. Teoretická část zahrnuje obecný popis marketingu, marketingového mixu, typů médií a popis společnosti jak z historického hlediska, tak v současnosti. V rámci práce bylo provedeno dotazníkové šetření, které mělo za cíl zjistit charakteristiky nákupního chování respondentů v oblasti kolových nápojů, jejich názor na současnou podobu marketingové komunikace společnosti a jejich reakce na negativní dopad výroby společnosti na lidské zdraví spotřebitelů a životní prostředí. Cílem této práce je uvést čtenáře do teorie problematiky marketingu a následné navrhnutí změn a zlepšení dosavadní marketingové strategie na základě výsledků dotazníkového šetření. Výsledkem bylo mimo jiné zjištění, že respondenti by byli ochotni nápoje Coca-Cola kupovat více, pokud by se negativní dopady výroby těchto nápojů na lidské zdraví spotřebitelů a životní prostředí zmírnily.
Klíčová slova:
Nápoje; Cukr; Plast; Coca-Cola; Marketing; Strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70784_pimc00.pdf [1,85 MB]
Oponentura:
66372_odehnalj.pdf [61,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
70784_filipvla.pdf [60,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70784/podrobnosti