Odpovědnost automobilového dopravce za škodu na zásilce

Název práce: Odpovědnost automobilového dopravce za škodu na zásilce
Autor(ka) práce: Navrátil, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Švarc, Zbyněk
Oponenti práce: Vacuška, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce rozebírá problematiku institutu odpovědnosti automobilového dopravce za škodu na zásilce a to jak ve vnitrostátní, tak v mezinárodní dopravě. Začátkem roku 2019 došlo k významné změně posuzování odpovědnosti dopravce ve vnitrostátní dopravě, jelikož se upustilo od ustanovení Občanského zákoníku, a ustanovení o přepravní smlouvě, odpovědnosti automobilového dopravce a dalších souvisejících problematik se posuzuje tak, jako v mezinárodní dopravě, podle mezinárodní Úmluvy CMR. Ke kvalitnímu rozboru tohoto tématu je třeba si představit některá související témata. Na začátku mé práce je nutné si představit podobu trhu silničních dopravců, jak funguje a jaké má potíže. V další části se věnuji legislativní změně v roce 2019 a představuji Úmluvu CMR. Jedno z klíčových témat práce je smlouva o přepravě, jejíž úpravě v občanském zákoníku i podle Úmluvy CMR věnuji další část. Abychom plně pochopili pojem "dopravce", věnoval jsem se jeho definici i doplňujícím skutečnostem v dalších kapitolách. Následně jsem rozebral právní nákladního a náložního listu, což jsou klíčové dokumenty při uskutečňování přepravy. Sedmá kapitola je věnována odpovědnosti dopravce za škodu na zásilce, za ztrátu zásilky a za prodlení. V této kapitole je dále pojednáno o pojištění, kterým lze snížit riziko náhrady škod. Osmá kapitola má za cíl přiblížit celou problematiku realitě, kdy jsem rozebral, jak se s odpovědností dopravce za různé škody nakládá ve skutečnosti. V závěru této práce jsem shrnul nastalé změny v silniční nákladní dopravě.
Klíčová slova: odpovědnost za škodu; kamionová doprava; odpovědnost dopravce; pojištění odpovědnosti; CMR; nákladní doprava
Název práce: Road Carrier's Liability for Parcel Damage
Autor(ka) práce: Navrátil, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Švarc, Zbyněk
Oponenti práce: Vacuška, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor 's thesis analyses the road carrier's liability for parcel damage in domestic and international transport. In the beginning of the year 2019 came a significant change to road carrier's liability in domestic transport. This issue is no longer judged by Czech Civil law and from January 1st is used the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) for both domestic and international transport. To understand this complex topic we need to break down some related terms. In the beginning of this thesis we need to introduce the transportation market and how it is working and some of its issues. In the next part I introduce the legal changes in the year 2019 and the CMR Convention. One of the key topics of my thesis is the contract of carriage and in the next part i am analysing its legislation in the Czech Civil law and the CMR Convention. To fully understand the term "carrier" I am breaking down the definition and some connecting terms in the next part. It is also important to define the documents used at international transport and I am doing such thing in the sixth chapter. The seventh chapter is dedicated to carrier's liability for parcel damage, losing the parcel and for delay. With this topic i have connected some informations about a liability insurance. In the eigth chapter I am analysing how the carrier's are dealing with this new situation in real life. In the end I have summarized the new changes in road parcel transport.
Klíčová slova: CMR; Liability for Parcel Damage; Road Carrier's Liability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2019
Datum podání práce: 24. 4. 2020
Datum obhajoby: 4. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70668/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: