Obchodní transakce v rámci vybrané zoologické zahrady

Název práce: Obchodní transakce v rámci vybrané zoologické zahrady
Autor(ka) práce: Blažková, Magdaléna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Sato, Alexej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce představuje průběh mezinárodní spolupráce mezi zoologickými zahradami a uvádí organizace, které tuto spolupráci ulehčují či zprostředkovávají. Nejprve je představena zoologická zahrada Zoo a Zámek Zlín-Lešná, jejíž vývozní transakce jsou v této práci analyzovány. Dále je popsána problematika obchodu se zvířaty a jejich transportu. Poté jsou detailněji představeny nejdůležitější organizace, které přímo přispívají ke spolupráci zoologických zahrad. Následně je zde uveden popis jednotlivých kroků, které k dané spolupráci vedou. Dále se tato práce zaměřuje na konkrétní transakce, jejich průběh a dokumenty k nim potřebné. Hlavním cílem bakalářské práce je srovnání těchto konkrétních transakcí a vytvoření obecného vzorce vývozní transakce s názorným grafickým schématem.
Klíčová slova: Spolupráce; Mezinárodní transakce; Zoologická zahrada
Název práce: Business transactions within a selected zoo
Autor(ka) práce: Blažková, Magdaléna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Sato, Alexej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis introduces the course of international cooperation between zoos and lists organizations that facilitate or mediate this cooperation. First, Zoo a Zámek Zlín-Lešná is introduced, whose export transactions are analyzed in this work. Furthermore, wildlife trade and transport of animals are described. Then the most important organizations that directly contribute to the cooperation of zoos are introduced in more detail. Subsequently, there is a description of steps that lead to the cooperation. Furthermore, this thesis is focused on specific transactions, their process and the documents needed for them. The main goal of the bachelor thesis is to compare these specific transactions and create a general formula of the export transaction with an illustrative graphic scheme.
Klíčová slova: Cooperation; International transactions; Zoo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2019
Datum podání práce: 24. 4. 2020
Datum obhajoby: 26. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70593/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: