Vliv zavedení eura na slovensko-francouzský obchod

Název práce: Vplyv zavedenia eura na slovensko-francúzsky obchod
Autor(ka) práce: Janíková, Nikoleta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sankot, Ondřej
Oponenti práce: Proch, Dominik
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Náplňou bakalárskej práce je zhodnotenie dopadu prijatia jednotnej európskej meny na zahraničný obchod medzi Slovenskou republikou a Francúzskom pomocou metódy skúmania transakčných nákladov, transakčných administratívnych nákladov a nákladov kurzového rizika. Ďalším objektom skúmania je posúdenie aký malo vplyv euro na zahraničný obchod Slovenskej republiky, otvorenosť jej ekonomiky, ekonomický rast, HDP Slovenskej republiky a infláciu, od ktorej závisí cenová konkurencieschopnosť Slovenska. Súčasťou práce je tiež zhodnotiť aký vplyv malo euro na transparentnosť a konvergenciu cien na slovenskom trhu.
Klíčová slova: Efekt jednotnej meny; slovensko-francúzsky obchod; Náklady kurzového rizika; Transakčné náklady
Název práce: Vliv zavedení eura na slovensko-francouzský obchod
Autor(ka) práce: Janíková, Nikoleta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sankot, Ondřej
Oponenti práce: Proch, Dominik
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Náplní bakalářské práce je zhodnocení dopadu přijetí jednotné evropské měny na zahraniční obchod mezi Slovenskou republikou a Francií pomocí metody zkoumání transakčních nákladů, transakčních administrativních nákladů a nákladů kurzového rizika. Dalším objektem zkoumání je posouzení, jaký mělo vliv euro na zahraniční obchod Slovenské republiky, otevřenost její ekonomiky, ekonomický růst, HDP Slovenské republiky a inflace, na které závisí cenová konkurenceschopnost Slovenska. Součástí práce je také zhodnocení, jaký vliv mělo euro na transparentnost a konvergenci cen na slovenském trhu.
Klíčová slova: Efekt jednotné měny; slovensko-francouzský obchod; Transakční náklady; Náklady kurzového rizika
Název práce: The impact of euro adoption on the Slovak-French trade
Autor(ka) práce: Janíková, Nikoleta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sankot, Ondřej
Oponenti práce: Proch, Dominik
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the impact of adoption of the single European currency on foreign trade between the Slovak Republic and France using the method of examining transaction costs, transaction administrative costs and exchange rate risk costs. Another object of the research is to assess the impact of euro on the foreign trade of the Slovak Republic, the openness of its economy, economic growth, GDP of the Slovak Republic and inflation, on which the price competitiveness of Slovakia depends. Part of the thesis is to evaluate the impact of euro on transparency and price convergence on the Slovak market.
Klíčová slova: Slovak-French trade; Transaction costs; Exchange rate risk costs; Single currency effect

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2019
Datum podání práce: 24. 4. 2020
Datum obhajoby: 2. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70048/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: