Analýza trhu mobilních komunikací a jejich vliv na cestovní ruch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza trhu mobilních komunikací a jejich vliv na cestovní ruch
Autor práce:
Kodetová, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vaško, Martin
Osoba oponující práci:
Hilšerová, Monika
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o mobilních komunikacích a jejich vlivu na cestovní ruch. Cílem práce je zmapovat současnou situaci na trhu mobilních komunikací a zjistit, jak tyto technologie působí na nabídku a poptávku v cestovním ruchu. Práce si dále klade za cíl zhodnotit, jak spotřebitelé vnímají faktory ovlivňující rozvoj mobilních technologií, zjistit jaké jsou jejich preference při používání mobilních zařízení a jak tyto technologie využívají v cestovním ruchu. První kapitola charakterizuje trh mobilních komunikací z hlediska jeho vývoje a faktorů, které ho ovlivňují. V dalších kapitolách dochází k zasazení trhu cestovního ruchu do online prostředí. Dále je diskutován vliv mobilních technologií na rozvoj m-tourismu a jsou zde také posuzovány faktory ovlivňující rozvoj m-tourismu z pohledu nabídky i poptávky a neopomíjí se ani hrozby. V závěrečné kapitole je vyhodnoceno dotazníkové šetření, které zjišťovalo preference spotřebitelů při výběru mobilního telefonu a jejich chování v oblasti m-tourismu.
Klíčová slova:
m-tourism; smartphone; e-tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 6. 2018
Datum podání práce:
26. 6. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Oponentura:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.