Měnový režim Švýcarského franku po globální světové krizi

Název práce: Swiss franc currency regime after the global financial crisis
Autor(ka) práce: Finkelshtein, Ekaterina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šímová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Switzerland is known for being a country with stable pollical and economic climate, whose currency is therefore regarded as a ‘safe haven’ by many foreign investors. In times of the global financial and the following Eurozone crises, the monetary authority had not only to deal with the aftermath of global markets’ disruptions, but also to protect the country’s currency against rapid appreciation. For this reason, a minimum exchange floor was enacted by SNB in September 2011. However, in 2015 it suddenly decided to discontinue the CHF/EUR threshold, which caused a profound effect on the markets. This Thesis’s goal is to examine and analyze the Swiss franc currency regime since the start of the global financial crisis. The first theoretical background chapter researches the methodology and classification of the currency regimes in connection to the monetary policy. Next chapter documents and evaluates the SNB’s responses during various stages of the crises. The practical part studies the monetary policy decisions by observing data and using available indicator tools. Finally, the results of all chapters are compared, and a concluding opinion is reached.
Klíčová slova: Monetary conditions index; Swiss national bank; monetary policy; Swiss franc; Taylor rate rule; currency regime
Název práce: Měnový režim Švýcarského franku po globální světové krizi
Autor(ka) práce: Finkelshtein, Ekaterina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šímová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Švýcarsko je známo jako země která má stabilní politické a ekonomické prostředí, jejíž měna je proto považována za ‘bezpečné útočiště’ dle mnoha zahraničních investorů. V průběhu globální finanční krize a následující krize Eurozóny se národní banka musela vypořádat nejenom s dozvuky narušení globálních trhů, ale rovněž ochránit státní měnu před prudkým nárustem. Proto byla Švýcarskou Národní Bankou zavedena v září 2011 minimální výměnná hodnota. Avšak v roce 2015 náhle upustila od zavedené hranice CHF/EUR, co mělo závažné důsledky na trhy. Cílem této diplomové práce je prozkoumat a analyzovat měnový režim švýcarského franku od začátku globální krize. První část teoretická kapitoly zkoumá metodologií a klasifikaci měnových režimu v návaznosti na monetární politiku. Druhá část dokumentuje a vyhodnocuje reakce SNB v průběhu různých fází krize. Praktická část studuje rozhodnutí monetární politiky pomocí dat a s použitím dostupných indikátorů. Nakonec jsou porovnány výsledky všech kapitol je dosaženo závěrečné stanovisko.
Klíčová slova: Švýcarská národní banka; měnová politika; švýcarský frank; Index měnových podmínek; měnový režim; Taylorovo pravidlo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2019
Datum podání práce: 28. 4. 2020
Datum obhajoby: 27. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69613/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: