Společenská odpovědnost v podnikání v mezinárodním holdingu (zaměření na český kontext)

Název práce: Spoločenská zodpovednosť v podnikaní v medzinárodnom holdingu (zameranie na český kontext)
Autor(ka) práce: Lukáčová, Bianka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müller, Karel
Oponenti práce: Bobková, Eva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto záverečná práca je venovaná konceptu spoločenskej zodpovednosti podnikania, CSR. Spoločenská zodpovednosť bola v podnikaní prítomná už v dávnej minulosti. V 20. storočí jej však odborníci začali venovať špeciálnu pozornosť a dnes je štandardnou šúčasťou podnikateľskej činnosti menších, aj nadnárodných spoločnotí. Prvá časť práce je orientovaná na teoretické vymedzenie spoločenskej zodpovednoti, definícii a prináša štrukturovaný prehľad oblastí, ktorým sa CSR spoločnosti venuje. Taktiež prináša teoretický náhľad pre implemnetáciu a vhodnú komunikáciu CSR aktivít. Empirickú časť som vytvorila v spolupráci s firmou podnikajúcou vo finančnom sektore. Skúmala som postupy firmy pri realizácii CSR aktivít. Kľúčovým prínosom tejto práce sú odporúčania pre firmu, ktoré by mali zefektívniť jej CSR postupy. Odporúčania nájdeme v závere empirickej časti práce.
Klíčová slova: spoločenská zodpovednosť; komunikácia; implementácia
Název práce: Společenská odpovědnost v podnikání v mezinárodním holdingu (zaměření na český kontext)
Autor(ka) práce: Lukáčová, Bianka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müller, Karel
Oponenti práce: Bobková, Eva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato závěrečná práce je věnována konceptu společenské odpovědnosti podnikání, CSR. Společenská odpovědnost byla v podnikání přítomna už v dávné minulosti. V 20. století jí odborníci začali věnovat speciální pozornost a dnes je standardní součástí podnikatelské činnosti menších i nadnárodních společnotí. První část práce je orientována na teoretické vymezení společenské odpovědnosti, definici a přináší strukturovaný přehled oblastí, kterým se CSR společnosti věnuje. Také přináší teoretický náhled pro implementaci a vhodnou komunikaci CSR aktivit. Empirickou část jsem vytvořila ve spolupráci s firmou podnikající ve finančním sektoru. Zkoumala jsem postupy firmy při realizaci CSR aktivit. Klíčovým přínosem této práce jsou doporučení pro firmu, které by měly zefektivnit její CSR postupy. Doporučení najdeme v závěru empirické části práce.
Klíčová slova: společenská odpovědnost; implementace; komunikace
Název práce: Social responsibility in business in an international holding company (focus on the Czech context)
Autor(ka) práce: Lukáčová, Bianka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müller, Karel
Oponenti práce: Bobková, Eva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis is devoted to the concept of corporate social responsibility (CSR). Corporate social responsibility has been present in the business long ago. In the 20th century, experts began to pay special attention to it and today it is a standard part of the business activities of both smaller and multinational companies. The first part of the thesis is focused on the theoretical definition of social responsibility, definition and provides a structured overview of the areas that CSR deals with. It also provides a theoretical insight into the implementation and appropriate communication of CSR activities. I created the empirical part in cooperation with a company operating in the financial sector. I have investigated the procedures of the company in the implementation of CSR activities. The key benefit of this work is recommendations for the company, which should streamline its CSR procedures. Recommendations can be found at the end of the empirical part of the thesis.
Klíčová slova: corporate social responsibility; implementation; communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2020
Datum podání práce: 28. 4. 2020
Datum obhajoby: 16. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68680/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: