Mezigenerační úroveň finanční gramotnosti obyvatel České republiky

Název práce: Mezigenerační úroveň finanční gramotnosti obyvatel České republiky
Autor(ka) práce: Štoll, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá srovnáním finančních znalostí obyvatel rozdělených na mladší do 30 let a starší nad 30 let. Byla využita kvantitativní metoda sběru dat, konkrétně pomocí dotazníku. Kromě primárních dat byla do práce zahrnuta i data z výzkumu, který byl proveden na přelomu let 2015/16 zadaný OECD a MFČR. Data byla využita pro účely srovnání s vlastním výzkumem. Výzkum přinesl zjištění vysokého nárůstu vědomostí mladší generace oproti předchozím výzkumům. Jedním z možných důvodů je tlak na výuku finanční gramotnosti a zároveň zapojení soukromého sektoru do celorepublikového vzdělávání v této oblasti.
Klíčová slova: finanční gramotnost; výuka; odpovědné zadlužování; exekuce; insolvence
Název práce: Intergenerational level of financial literacy of population in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Štoll, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the comparison of financial knowledge of inhabitants divided into younger than 30 years and older than 30 years. A quantitative method of data collection was used, namely by means of a questionnaire. In addition to primary data, the work also included data from research conducted at the turn of 2015/16 commissioned by the OECD and the Ministry of Finance. The data were used for comparison with own research. The research revealed a high increase in knowledge of the younger generation compared to previous research. One of the possible reasons is the pressure to teach financial literacy and at the same time the involvement of the private sector in nationwide education in this area.
Klíčová slova: teaching; seizure; financial literacy; insolvency; responsible debt

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2019
Datum podání práce: 16. 9. 2020
Datum obhajoby: 9. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70769/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: