Market Entry Strategy of the Global Corporations on the Markets of China

Název práce: Market Entry Strategy of the Global Corporations on the Markets of China
Autor(ka) práce: Zhao, Ziye
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: English
Abstrakt:
With the rapid development of social and economic globalization, the process of world economic globalization has become an irreversible trend. In the process of globalization, multinational companies are the most important carriers. However, the choice of market entry strategy is a key issue for the success of multinational corporations. Appropriate entry strategy will have a significant impact on the future management and business performance of enterprises. This will also bring huge convenience and profits to the enterprise. On the other hand, the speed and scope of Chinese economic growth make it unique. As one of the most attractive investment destinations for global investors, almost all the world's automobile manufacturing giants now have factories in China. Volkswagen Group is one of the earliest investors in China and the largest foreign automobile manufacturer, and its entry and development strategy has been very successful. This term paper will analyze which specific mode Volkswagen uses to enter the Chinese market, and analyze the reasons behind this choice in detail.
Klíčová slova: Market Entry Strategies; Multinational Corporations; China
Název práce: Market Entry Strategy of the Global Corporations on the Markets of China
Autor(ka) práce: Zhao, Ziye
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: English
Abstrakt:
S rychlým rozvojem sociální a ekonomické globalizace se stal proces světové ekonomické globalizace nevratným trendem. V procesu globalizace jsou nadnárodní společnosti nejdůležitějšími dopravci. Volba strategie vstupu na trh je však klíčovým tématem úspěchu nadnárodních společností. Vhodná strategie vstupu bude mít významný dopad na budoucí řízení a obchodní výkonnost podniků. Podniku to také přinese obrovské pohodlí a zisky. Na druhou stranu, rychlost a rozsah čínského ekonomického růstu ho činí jedinečným. Jako jedna z nejatraktivnějších investičních destinací pro globální investory má nyní v Číně téměř všechny světové giganty automobilového průmyslu. Skupina Volkswagen je jedním z prvních investorů v Číně a největším zahraničním výrobcem automobilů a její strategie vstupu a vývoje byla velmi úspěšná. Tato seminární práce bude analyzovat, jaký konkrétní režim Volkswagen používá pro vstup na čínský trh, a podrobně analyzovat důvody této volby.
Klíčová slova: Strategie vstupu na trh; Nadnárodní korporace; Čína

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2018
Datum podání práce: 30. 4. 2020
Datum obhajoby: 2. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65992/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: