Wealth Management v makroměřítku: Strategic Asset Allocation rámci státních investičních fondů

Název práce: Wealth Management on the Macro Scale: Strategic Asset Allocation Within Sovereign Wealth Funds
Autor(ka) práce: White, Caroline
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Zámečník, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Macro wealth management, best observed in sovereign wealth funds (SWFs), has recently been of particular interest to the public in light of the present volatility in the global financial markets. This paper aims to address this interest by providing insight into the asset allocation strategies of SWFs with consideration to their source of wealth and investment mandate. It evaluates whether or not SWFs with a certain source of wealth and investment mandate follow an asset allocation strategy distinct from those with another source of wealth and investment mandate. To do so, a sample size of SWFs was chosen and grouped according to their source of wealth and investment mandate, with subsequent analysis following the analytical-synthetic methodology approach. The analysis revealed that source of wealth and investment mandate do correlate with divergent approaches to asset allocation, particularly in the class of alternative investments, in addition to activeness in portfolio companies, especially amongst oil-based SWFs. Therefore, a conclusion is reached that the strategic asset allocation of SWFs will vary based on the SWF’s source of wealth and investment mandate. The sample size used within this paper was small due to inconsistency in transparency amongst SWFs, therefore future research should be undertaken as SWFs become more transparent to evaluate the strength of this relationship between strategic asset allocation and source of wealth and investment mandate.
Klíčová slova: Wealth management; SWFs; Investments; Asset allocation; Strategy
Název práce: Wealth Management v makroměřítku: Strategic Asset Allocation rámci státních investičních fondů
Autor(ka) práce: White, Caroline
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Zámečník, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Správa makra bohatství, která je nejlépe pozorována u státních investičních fondů (SWF), byla v poslední době předmětem zájmu veřejnosti zejména s ohledem na současnou volatilitu na globálních finančních trzích. Cílem tohoto dokumentu je zabývat se tímto zájmem poskytováním vhledu do strategií přidělování aktiv SWF s ohledem na jejich zdroj mandátu bohatství a investic. Vyhodnocuje, zda se SWF s určitým zdrojem bohatství a investičního mandátu řídí strategií alokace aktiv odlišnou od fondů s jiným zdrojem investičního a investičního mandátu. Za tímto účelem byla vybrána velikost vzorku SWF a seskupena podle jejich zdroje bohatství a investičního mandátu, s následnou analýzou podle analyticko-syntetického metodického přístupu. Analýza odhalila, že zdroj bohatství a investičních mandátů koreluje s odlišnými přístupy k alokaci aktiv, zejména ve třídě alternativních investic, kromě aktivity v portfoliových společnostech, zejména mezi ropnými investičními fondy. Proto je učiněn závěr, že strategické alokace aktiv SWF se bude lišit v závislosti na zdroji majetku a investic SWF. Velikost vzorku použitá v tomto dokumentu byla malá z důvodu nekonzistentnosti v průhlednosti mezi SWF, proto by měl být proveden budoucí výzkum, protože se SWF stanou průhlednějšími, aby se vyhodnotila síla tohoto vztahu mezi strategickým přidělováním aktiv a zdrojem bohatství a investičním mandátem.
Klíčová slova: SWFs; Investice; Wealth management; Alokace aktiv; Strategie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2019
Datum podání práce: 3. 5. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71363/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: