Projekce úmrtnostních tabulek a vliv odhadu vývoje úmrtnosti na cashflow pojišťoven a penzijních společnosti

Název práce: Projekce úmrtnostních tabulek a vliv odhadu vývoje úmrtnosti na cashflow pojišťoven a penzijních společnosti
Autor(ka) práce: Těšínský, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Marek, Luboš
Oponenti práce: Fiala, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Rychlé prodlužování délky života a stárnutí populace jsou pozitivními výsledky pokroků v medicíně a zlepšujícího se životního stylu populace. Je to ale velkou výzvou pro pojišťovny a penzijní společnosti, jejichž budoucí zisky jsou silně závislé na správném odhadu budoucího vývoje úmrtnosti. Práce se zabývá vývojem úmrtnosti v ČR a především predikcí budoucího vývoje. Hlavním předmětem zkoumání je citlivost závazků plynoucích z reálných portfolií pojišťovny a penzijní společnosti na odlišné scénáře vývoje úmrtnosti obdržené z různých stochastických modelů. Vyčíslení dopadů poklesu úmrtnosti a porovnání různých scénářů může pomoci získat představu o důležitosti volby vhodného předpokladu na vývoj úmrtnosti při oceňování nových produktů i vyhodnocování profitability již existujících portfolií.
Klíčová slova: úmrtnost; model; odhad závazků; pojištění
Název práce: Projection of mortality tables and impact of estimated future mortality development on cashflow of insurance and pension companies
Autor(ka) práce: Těšínský, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Marek, Luboš
Oponenti práce: Fiala, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Fast prolonging of the human lifespan and the ageing of population are results of progress in medicine and improving of human lifestyle. On the other hand, it is big challenge for insurance and pension companies, because their future profits depend on right estimate of future development of mortality. The thesis deals with mortality development in the Czech Republic and primarily with its prediction. The main topic is the sensitivity of liabilities resulting from real insurance and pension portfolios on different scenarios of future mortality development obtained from various stochastic models. The quantification of impacts of mortality decline and comparison of various scenarios could help to keep a good track of the importance of making assumption on future mortality development for both pricing new products and evaluation of existing portfolios.
Klíčová slova: mortality; model; liability estimation; insurance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2019
Datum podání práce: 3. 5. 2020
Datum obhajoby: 9. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71018/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: