Optimalizace procesů pořízení, zpracování a distribuce elektronické zdravotnické dokumentace na území ČR

Název práce: Optimalizace procesů pořízení, zpracování a distribuce elektronické zdravotnické dokumentace na území ČR
Autor(ka) práce: Hrabětová, Marie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na rozvoj eHealth, konkrétně elektronické zdravotnické dokumentace, v České republice. Cílem práce je na obecné úrovni navrhnout principy optimalizace procesů pořízení, zpracování a distribuce elektronické zdravotnické dokumentace na základě potřeb zainteresovaných osob a na konkrétních případech tyto principy validovat.První část práce se zabývá analýzou současného stavu eHealth ve světě i v ČR, vzájemnou koordinací směřování eHealth a jejími jednotlivými úrovněmi. Další část je zaměřena na zdravotnickou dokumentaci z pohledu její definice, obsahu, účelu a legislativy. Následně je do detailu popsána její elektronická podoba včetně zhodnocení současného stavu. V další kapitole jsou identifikovány a kategorizovány zainteresované osoby a instituce a analyzovány jejich potřeby na elektronickou zdravotnickou dokumentaci. Závěrečná část práce vychází z výzkumu mezi zainteresovanými osobami, popisuje procesy elektronické zdravotnické dokumentace a možné pohledy na její životní cyklus a identifikuje oblasti procesů s potenciálem pro optimalizaci. V těchto oblastech jsou navrženy principy optimalizace, vybrané principy jsou aplikovány na návrh konkrétního řešení pro optimalizaci administrativních činností spojených s registrací nového pacienta.
Klíčová slova: eHealth; Procesní optimalizace; Elektronická zdravotnická dokumentace
Název práce: Optimization of the processes of acquisition, processing and distribution of electronic medical documentation in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Hrabětová, Marie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on eHealth development, specifically on electronic health records, in the Czech Republic. The aim of this thesis is to design the optimization principles for the electronic health records related processes based on stakeholders needs and validate those principles on particular examples. First part of the thesis presents an analysis of the current state of eHealth in the Czech Republic and also globally, mutual coordination of eHealth vision and strategy and its levels. Following part is focused on medical documentation from the definition, content, purpose and legislative point of view. Next chapter describes in detail the electronic medical documentation, including the evaluation of current state. This chapter is followed by stakeholder identification and categorization and their electronic medical documentation related needs definition.Final part of the thesis is based on the qualitative research among the stakeholders and describes the electronic medical documentation related processes, two points of view on its life cycle and identifies the areas of processes with optimization potential. Optimization principles are designed for these areas and selected principles are applied on particular solution design for an optimization of administrative tasks related with new patient registration.
Klíčová slova: Electronic medical documentation; eHealth; Process optimization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2019
Datum podání práce: 4. 5. 2020
Datum obhajoby: 2. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71038/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: