Využití nástroje Bitbucket a platformy Amazon Web Services pro Continuous Integration, Delivery a Deployment aplikací

Název práce: Využití nástroje Bitbucket a platformy Amazon Web Services pro Continuous Integration, Delivery a Deployment aplikací
Autor(ka) práce: Melena, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Daněk, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na navržení metodiky pro zavedení Continuous Intergration, Delivery a Deployment procesu s využitím nástroje Bitbucket společně se službami Amazon S3 a CloudFront na platformě Amazon Web Services.Nejdříve je v práci provedena komentovaná rešerše odborných zdrojů. Následují části věnované vymezení DevOps pojmu, popisu nástroje Bitbucket a platformy Amazon Web Services se zaměřením na služby Amazon S3 a CloudFront. Po teoretickém vymezením následuje navržení metodiky použití zmíněného nástroje a služeb pro podporu Continuous Integration, Delivery a Deployment procesu. Tato metodika je rozdělena na pět dílčích činností, které pokrývají celý proces od plánování, vytváření sestavení ze zdrojového kódu, prvotní nastavení nástroje a služeb až po následné automatické spouštění procesu a jeho reporting. Poslední kapitola práce je věnovaná ověření navržené metodiky na vybrané webové aplikaci s vyhodnocením jejího pilotního zavedení. Výsledky pilotního zavedení metodiky ukazují benefity týkající se rychlejšího nasazování nových verzí aplikace, snížení chybovosti a rychlejší opravy na produkčním prostředí.
Klíčová slova: CI/CD proces; Continuous Integration; Continuous Delivery; Continuous Deployment; DevOps; Amazon S3; Bitbucket; Amazon Web Services; CloudFront
Název práce: Continuous Integration, Delivery and Deployment of applications using Bitbucket and Amazon Web Services
Autor(ka) práce: Melena, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Daněk, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on designing a methodology for the implementation of Continuous Intergration, Delivery and Deployment using Bitbucket tool together with services Amazon S3 and CloudFront on the Amazon Web Services platform.First, a search of sources was conducted based on topic of the thesis. After that, sections are focused on the definition of DevOps, a description of Bitbucket, and the Amazon Web Services platform, focusing on Amazon S3 and CloudFront. The theoretical definition is followed by the design of a methodology for the use of the tool and services to support the Continuous Integration, Delivery and Deployment process. This methodology is divided into five sub-activities, which cover the entire process from planning, creating builds from source code, initial setup of the tool and services to the subsequent continuous process and reporting. The last chapter is devoted to the verification of the proposed methodology on a selected web application with the evaluation of its pilot implementation. This implementation shows clear benefits that consists of faster deployments of new application versions, decrease of error rate and faster recovery of production environment.
Klíčová slova: DevOps; Continuous Delivery; Bitbucket; CloudFront; CI/CD process; Continuous Integration; Continuous Deployment; Amazon Web Services; Amazon S3

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2019
Datum podání práce: 4. 5. 2020
Datum obhajoby: 9. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71027/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: