Porovnání platforem pro konstrukci chatbotů v oblasti Instant Messaging

Název práce: Porovnanie platforiem pre konštrukciu chatbotov v oblasti Instant Messaging
Autor(ka) práce: Pira, Marko
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamazal, Ondřej
Oponenti práce: Vacura, Miroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá porovnávaním platforiem pre konštrukciu chatbotov v oblasti Instant Messaging. Chatbot je softvér, ktorý je schopný viesť s užívateľom konverzáciu a vo virtuálnom svete sa s nim stretávame takmer denne, predovšetkým na sociálnych sieťach a platformách Instant Messagingu. Instant Messaging je výmena správ, ktorá prebieha v reálnom čase a je sprostredkovaná prostredníctvom platforiem, medzi ktoré patrí napríklad WhatsApp či Facebook Messenger. Bakalárska práca má tri hlavné ciele. Prvým z nich je zoznámenie sa s oblasťou chatbotov v umelej inteligencii s dôrazom na Instant Messaging. Druhým cieľom je porovnanie vybraných platforiem pre konštrukciu chatbotov teoreticky a posledný cieľ je praktické porovnanie vybraných platforiem pre konštrukciu chatbotov. Teoretická časť práce vychádza z rešerše zdrojov a zoznamuje čitateľa s umelou inteligenciou, Instant Messagingom a chatbotmi, čím napĺňa prvý cieľ práce. Druhý a tretí cieľ, teda teoretické a praktické porovnanie vybraných platforiem, sú naplnené v praktickej časti práce. V rámci teoretického porovnania sú definované hodnotiace kritéria a vytvorená porovnávacia tabuľka. V nej sú vybrané platformy hodnotené na základe kritérií formou súťaže na prvé, druhé a tretie miesto a určené dve najlepšie platformy. V rámci praktického porovnania je zostrojený rovnaký chatbot na dvoch najlepších platformách a popísaná užívateľská skúsenosť z toho plynúca. Výstupom praktickej časti je potom tabuľka, ktorá na bodovej škále od jedného do piatich bodov hodnotí teoretické i praktické kritériá, ktoré boli definované na základe skúsenosti z tvorby chatbotov na platformách. Po sčítaní týchto bodov je určená tá najlepšia a najvhodnejšia platforma pre konštrukciu chatbotov v oblasti Instant Messaging.
Klíčová slova: chatbot; instant messaging; platforma; umelá inteligencia
Název práce: Porovnání platforem pro konstrukci chatbotů v oblasti Instant Messaging
Autor(ka) práce: Pira, Marko
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamazal, Ondřej
Oponenti práce: Vacura, Miroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním platforem pro konstrukci chatbotů v oblasti Instant Messaging. Chatbot je software, který je schopen vést s uživatelem konverzaci a ve virtuálním světě se s ním setkáváme téměř denně, především na sociálních sítích a platformách Instant Messagingu. Instant Messaging je výměna zpráv, která probíhá v reálném čase a je zprostředkována prostřednictvím platforem, mezi které patří například WhatsApp či Facebook Messenger. Bakalářská práce má tři hlavní cíle. První z nich je seznámení se s oblastí chatbotů v umělé inteligenci s důrazem na Instant Messaging. Druhým cílem je porovnání vybraných platforem pro konstrukci chatbotů teoreticky a poslední cíl je praktické porovnání vybraných platforem pro konstrukci chatbotů. Teoretická část práce vychází z rešerše zdrojů a seznamuje čtenáře s umělou inteligencí, Instant Messagingem a chatboty, čímž naplňuje první cíl práce. Druhý a třetí cíl, tedy teoretické a praktické porovnání vybraných platforem, jsou naplněny v praktické části práce. V rámci teoretického porovnání jsou definovány hodnoticí kritéria a vytvořena srovnávací tabulka. V té jsou vybrané platformy hodnoceny na základě kritérií formou soutěže na první, druhé a třetí místo a určené dvě nejlepší platformy. V rámci praktického porovnání je sestrojen stejný chatbot na dvou nejlepších platformách a popsána uživatelská zkušenost z toho plynoucí. Výstupem praktické části je pak tabulka, která na bodové škále od jednoho do pěti bodů hodnotí teoretická i praktická kritéria, která byla definována na základě zkušenosti získané z tvorby chatbotů na platformách. Po sečtení těchto bodů je určena ta nejlepší a nejvhodnější platforma pro konstrukci chatbotů v oblasti Instant Messaging.
Klíčová slova: instant messaging; chatbot; platforma; umělá inteligence
Název práce: Comparison of the platforms for the construction of the chatbots in the area of Instant Messaging
Autor(ka) práce: Pira, Marko
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zamazal, Ondřej
Oponenti práce: Vacura, Miroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the comparison of the platforms for the construction of the chatbots in the area of Instant Messaging. These platforms are compared theoretically based on comparison of the established criteria and practically based on the construction of the same chatbot on different platforms. The first goal of the work is to get acquainted with the area of chatbots in artificial intelligence with an emphasis on the Instant Messaging. This goal is fulfilled by the first three theoretical chapters, where the first chapter introduces artificial intelligence, its definition, sub-areas and division. The second chapter is devoted to Instant Messaging and its division into enterprise and user platforms. The third chapter deals with chatbots, their history, classification and pros and cons of their usage. The fourth chapter is devoted to the second goal of the work, which is a theoretical comparison of the selected platforms, where the platforms are compared based on the selected criteria. The third goal of the work, is the practical comparison of the selected platforms which is contained in the fifth chapter, where we described the skeleton and the chatbot dialogue, which we subsequently constructed on the two best platforms. Based on the construction of chatbots on the individual platforms, user experience and set criteria was described for practical comparison. Subsequently, both practical and theoretical criteria were scored and ultimately, based on the sum of the points, we determined the most suitable platform for the construction of chatbots in the Instant Messaging area.
Klíčová slova: artificial intelligence; chatbot; instant messaging; platform

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2019
Datum podání práce: 4. 5. 2020
Datum obhajoby: 25. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68645/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: