Komparace vývoje cenové hladiny v ČR a na Slovensku před a po vstupu Slovenska do eurozóny

Název práce: Komparácia vývoja cenovej hladiny v ČR a na Slovensku pred a po vstupe Slovenska do eurozóny
Autor(ka) práce: Bočkoriková, Bernadeta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Oponenti práce: Pošta, Vít
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce je analýza príčin rozdielov medzi vývojom cien v Českej a Slovenskej republike a prínosy eura s využitím súčasných analýz Národnej banky Slovenska. Teoretická časť definuje pojem inflácia, popisuje dôsledky inflácie a deflácie, faktory s vplyvom na mieru inflácie, vysvetľuje konštrukciu cenových indexov a rozdiely medzi nimi. Popisuje metodológiu výpočtu indexu spotrebiteľských cien, analyzuje štruktúru zloženia spotrebných košov a rozdiely medzi indexom spotrebiteľských cien a harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien. Praktická časť diplomovej práce sa zaoberá vývojom inflácie v Českej a Slovenskej republike pred a po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v časovom období 2004 až 2019. Vývoj inflácie pre obe krajiny je skúmaný prostredníctvom priemernej ročnej inflácie, medzištvrťročných zmien v oddieloch spotrebného koša a v spotrebných výdajoch domácností.
Klíčová slova: cenové indexy; index spotrebiteľských cien; harmonizovaný index spotrebiteľských cien; váhový systém; prínosy eura; miera inflácie; spotrebný kôš; inflácia
Název práce: Komparace vývoje cenové hladiny v ČR a na Slovensku před a po vstupu Slovenska do eurozóny
Autor(ka) práce: Bočkoriková, Bernadeta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Oponenti práce: Pošta, Vít
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je analýza příčin rozdílů mezi vývojem cen v České a Slovenské republice a přínosy eura s využitím současných analýz Národní banky Slovenska. Teoretická část definuje pojem inflace, popisuje důsledky inflace a deflace, faktory s vlivem na míru inflace, vysvětluje konstrukci cenových indexů a rozdíly mezi nimi. Popisuje metodiku výpočtu indexu spotřebitelských cen, analyzuje strukturu složení spotřebních košů a rozdíly mezi indexem spotřebitelských cen a indexem spotřebitelských cen. Praktická část diplomové práce se zabývá vývojem inflace v České republice před a po vstupu České republiky do eurozóny v časovém období 2004 až 2019. Vývoj inflace pro obě země je zkoumán prostřednictvím průměrné roční inflace, mezičtvrtletní změn v oddílech spotřebního koše av spotřebních výdajích domácností .
Klíčová slova: inflace; harmonizovaný index spotřebitelských cen; spotřební koš; váhový systém; index spotřebitelských cen; míra inflace; cenové indexy; přínosy eura
Název práce: Comparison of price level development in the Czech Republic and Slovak republic before and after Slovakia's entry into the euro area
Autor(ka) práce: Bočkoriková, Bernadeta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Oponenti práce: Pošta, Vít
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The subject of the Master´s thesis is analysis of the causes of the differences between price developments in the Czech and Slovak Republic and the benefits of the euro using current analyzes of the National Bank of Slovakia. The theoretical part of the thesis defines inflation, describes the consequences of inflation and deflation, factors affecting the rate of inflation, explains the construction of price indices and differences between them. It describes the methodology of calculation of the consumer price index, analyzes the structure of the composition of the consumer baskets and the differences between the consumer price index and the harmonized index of consumer prices. The practical part of the thesis focuses on the development of inflation in the Czech and Slovak Republic before and after the entry of Slovak Republic into the euro area in the period from 2004 to 2019. The inflation development for both countries is examined through average annual inflation, quarterly changes in consumer basket sections and household consumption expenditure.
Klíčová slova: inflation; consumer basket; weighting system; inflation rate; price indexes; consumer price index; harmonized consumer price index; euro benefit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2019
Datum podání práce: 6. 5. 2020
Datum obhajoby: 9. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71277/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: