Úniková hra jako strategický nástroj pro předávání místní kultury návštěvníkům Berouna

Název práce: Úniková hra jako strategický nástroj pro předávání místní kultury návštěvníkům Berouna
Autor(ka) práce: Černá, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce zaměřená na kulturní turismus popisuje současnou situaci týkající seúnikových her v České republice. Dále hodnotí přínosy únikové hry ESCAPE Beroun a její vlivna místní kulturu. Zabývá se využitím kulturního potenciálu a podporou kultury díky tématuúnikové hry založené na legendách města. Taktéž zjišťuje úrovně spolupráce mezi orgányměsta a únikovou hrou. Kromě toho se blíže zabývá komunikačními nástroji únikové hry a jejími cílovými skupinami. Bakalářská práce hodnotí postavení únikové hry ESCAPE Berounv rámci dalších aktivit v Berouně a definuje možnosti spolupráce s jednotlivými subjekty.Cílem práce bylo zjistit, zda může být úniková hra strategickým nástrojem pro předávání místníkultury návštěvníkům Berouna a potvrzení provázanosti únikových her na cestovní ruch.V praktické části byly analyzovány řízené rozhovory s představiteli města, jeho příspěvkovéorganizace a majitelem únikové hry ESCAPE Beroun. Klíčové body výzkumu bylyprezentovány ve SWOT analýze, u které byly popsány vzájemné vazby. Práce je shrnutadoporučeními, kde je apelováno na prohloubení spolupráce mezi městem a únikovou hrou.
Klíčová slova: destinace; destinační management; návštěvník; kulturní turismus; kulturní potenciál; úniková hra; Beroun; místní kultura; atraktivita; identita; komunikační nástroje; spolupráce
Název práce: The escape game as a strategic tool for passing on local culture to Beroun visitors
Autor(ka) práce: Černá, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focused on cultural tourism describes the current situation regarding escapegames in the Czech Republic. It also evaluates the benefits of the escape game ESCAPE Berounand its impact on local culture. It deals with the use of cultural potential and promoting culturethrough the theme of the escape game based on the legends of the city. It also examinesthe levels of cooperation between city authorities and the escape game. In addition, it dealsin more detail with the communication tools of the escape game and its target groups. The aimof the work was to find out whether the escape game can be a strategic tool for passingon the local culture to Beroun visitors and confirming the connection of escape gamesto tourism. The structured interviews with representatives of the city, its allowance organizationand owner of escape games ESCAPE Beroun were analyzed in the practical part. The key pointsof the research were presented in a SWOT analysis, in which the interrelationships weredescribed. The work is summarized by recommendations, where it is appealed to deepencooperation between the city and the escape game.
Klíčová slova: destination; attractiveness; local culture; Beroun; communication tools; cultural tourism; visitor; destination management; identity; cultural potential; escape game; cooperation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2020
Datum podání práce: 7. 5. 2020
Datum obhajoby: 10. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72124/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: