Experimentální ověření diskriminace na pracovních pozicích dominovaných ženami

Název práce: Experimentální ověření diskriminace na pracovních pozicích dominovaných ženami
Autor(ka) práce: Medková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Palíšková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá diskriminací uchazečů na trhu práce v náborovém procesu. Cílem práce je experimentální odhalení diskriminace na pražském trhu práce u pozic tradičně dominovaných ženami za využití korespondenční studie. Pro účely sběru dat bylo sestaveno celkem osm životopisů fiktivních uchazečů o pracovní pozici. Tyto životopisy se liší pouze věkem, pohlavím a vnímanou atraktivitou, přičemž vzdělání a pracovní zkušenosti jsou srovnatelné. Na základě sesbíraných dat v období prosince 2019 až května 2020 byla za pomoci statistických analýz zjištěna významná diskriminace v závislosti na pohlaví uchazeče, následně na věku uchazeče a pouze slabá závislost na atraktivitě uchazeče.
Klíčová slova: Genderová diskriminace; Diskriminace; Trh práce; Korespondenční studie; Nábor; Ageismus
Název práce: Experimental Analysis of Discrimination on Female Dominated Jobs
Autor(ka) práce: Medková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Palíšková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the discrimination of job seekers in the recruitment process. The aim of this work is to detect discrimination on the Prague labour market in positions traditionally dominated by women using correspondence study. A total of eight CVs of fictional job seekers were compiled for data collection. These CVs differ only in their age, gender and perceived attractiveness, while education and work experience of the applicants are comparable. Based on the data collected between December 2019 and May 2020, significant discrimination was found with the help of statistical analysis depending on the applicants’ gender, subsequently on the age of the applicants and only a slight dependence on their attractiveness.
Klíčová slova: Gender discrimination; Recruitment; Labour market; Correspondence study; Discrimination; Ageism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2019
Datum podání práce: 7. 5. 2020
Datum obhajoby: 3. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71966/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: