Rozbor využití Google Ads ve společnosti Nářadí Hornig s.r.o

Název práce: Rozbor využití Google Ads ve společnosti Nářadí Hornig s.r.o
Autor(ka) práce: Tyč, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Smutný, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaobírá problematikou praktického využití PPC reklamy s prvky auto- matizace a strojového učení v Google Ads. Hlavním cílem je rozbor efektivního využití reklamního systému Google Ads ve společnosti Nářadí Hornig s.r.o., a to za pomoci nejno- vějších možností tohoto systému, automatizace a strojového učení. Hlavní cíl má své dílčí cíle, které jsou dále popsány v části Úvod.Práce má praktickou a teoretickou složku. Nejdříve je teoreticky přiblížen systém Google Ads včetně jeho prvků, na což navazuje praktický návrh strategie využití Google Ads pro společnost Nářadí Hornig s.r.o., provedení auditu účtu, implementace navržených změn, optimalizace a vyhodnocení.K optimalizaci bylo přistupováno pravidelně a každý měsíc probíhaly schůzky s vedením společnosti Nářadí Hornig s.r.o. pro průběžné vyhodnocení. Vyhodnocení bylo provedeno formou interpretace klíčových metrik (KPI) definovaných před návrhem strategie a následné meziroční srovnání výkonu účtu za sledovanou dobu se stejnou dobou v předešlém roce.
Klíčová slova: PPC; automatizace v PPC; strojové učení v PPC; online marketing; Google Ads; výkonnostní marketing; chytré cenové nabídky
Název práce: Analysis of the use of Google Ads in the company
Autor(ka) práce: Tyč, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Smutný, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the issue of practical use of PPC advertising with elements of automation and machine learning in Google Ads. The main goal is to analyze the effective use of the Google Ads advertising system in the company Nářadí Hornig s.r.o., with the help of the latest possibilities of this system, automation and machine learning. The main goal has its sub-goals, which are further described in the Úvod section.The work has a practical and theoretical component. First, the Google Ads system, including its elements, is theoretically approached, followed by a practical proposal for a strategy of usage Google Ads in Nářadí Hornig s.r.o., an audit of the account, implementation of proposed changes, optimization and evaluation.The optimization was approached regularly and meetings with the management of Nářadí Hornig s.r.o. took place every month for continuous evaluation. The evaluation was performed in the form of interpretation of key metrics (KPI) defined before the strategy proposal and subsequent year-on-year comparison of account performance for the observed period with the same period in the previous year.
Klíčová slova: online marketing; performance marketing; PPC; automation in PPC; machine learning in PPC; Google Ads; Smart Bidding

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2019
Datum podání práce: 7. 5. 2020
Datum obhajoby: 15. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70628/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: