Rozšíření metodiky MMSP v oblasti odhadování pracnosti testování

Název práce: Rozšíření metodiky MMSP v oblasti odhadování pracnosti testování
Autor(ka) práce: Bukovjanová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce „Rozšíření metodiky MMSP v oblasti odhadování pracnosti testování“ se zabývá metodami odhadování pracnosti testování. Hlavním cílem práce je představení dostupných metod odhadování pracnosti testování a následné zapracování vybraných metod do Metodiky pro malé softwarové projekty. Dílčími cíli je charakteristika odhadu, vytvoření přehledu metod odhadování pracnosti testování a volba metod k detailnějšímu popisu. Dalším dílčím cílem je navrhnout rozšíření Metodiky pro malé softwarové projekty. S tímto cílem se pojí poslední dílčí cíl ověření zmíněného rozšíření v praxi. První kapitola obsahuje rešerši zdrojů využitých pro tuto práci. Druhá kapitola charakterizuje, co odhad znamená. Dále popisuje, proč je odhadování pracnosti důležité. První část této kapitoly se zabývá odhadováním pracnosti softwarových projektů a závěr kapitoly již charakterizuje samotné odhadování pracnosti testování. Další kapitola obsahuje přehled dostupných metod odhadování pracnosti testování. Poté jsou vybrány dvě nejvýznamnější metody, které jsou detailně popsány. Následně se práce stručně zaobírá metodikou OpenUP a metodikou MMSP. V další části je vytvořen návrh rozšíření metodiky MMSP o novou úlohu odhadování pracnosti testování. V poslední části je tento návrh ověřován na projektu v praxi.
Klíčová slova: softwarové testování; Metodika pro malé softwarové projekty (MMSP); metody odhadování pracnosti testování; odhad pracnosti testování
Název práce: Extension of MMSP methodology in the field of estimating effort of testing
Autor(ka) práce: Bukovjanová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis “Extension of MMSP methodology in the field of estimating effort of testing” deals with methods of estimating testing effort. The main objective of this work is to introduce available methods of estimating testing effort and the subsequent incorporation of selected methods into the Methodology for small software projects. The partial objectives are the characteristics of the estimation, the creation of an overview of methods of estimating testing effort and the choice of methods for a more detailed description. Another partial objective is to propose an extension of the Methodology for small software projects. This objective is linked to the last partial objective of verifying this extension in practice. The first chapter contains a search of resources used for this work. The second chapter characterizes what estimation means. It also describes why estimating effort is important. The first part of this chapter deals with estimating effort of software projects and the conclusion of the chapter already characterizes the actual estimation effort of testing. The next chapter contains an overview of available methods of estimating testing effort. Then the two most important methods are selected, which are described in detail. Subsequently, the work briefly deals with the OpenUP methodology and the MMSP methodology. In the next part, a proposal is made to extend the MMSP methodology with a new task of estimating effort of testing. In the last part, this proposal is verified on the project in practice.
Klíčová slova: Methodology for small software projects (MMSP); methods of estimating testing effort; estimation testing effort; software testing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 11. 2018
Datum podání práce: 14. 12. 2020
Datum obhajoby: 3. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67672/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: