Komunální bytová politika a privatizace bytového fondu (na příkladě města Brna)

Název práce: Komunální bytová politika a privatizace bytového fondu (na příkladě města Brna)
Autor(ka) práce: Slavíková, Dagmar
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Toth, Petr
Oponenti práce: Valenta, Lukáš; Nováček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce hodnotí realizaci komunální bytové politiky města z hlediska nakládání a hospodaření s bytovým fondem. Zaměřuje se zejména na hodnocení průběhu privatizace bytového fondu jak v ČR, tak v městě Brně, a na zhodnocení důsledků privatizace bytového fondu. První kapitola představuje úvod do problematiky, druhá kapitola analyzuje, jaké možnosti hospodaření s bytovým fondem se obcím nabízí, analyzuje možnosti správy bytového fondu a možné způsoby privatizace bytů a domů. Důraz je kladen také na koncepční činnost obcí. Třetí kapitola rozebírá dokumenty upravující bytovou politiku Brna. Čtvrtá kapitola je více analytická, hodnotí správu a hospodaření s bytovým fondem v Brně, průběh privatizace, obsahuje i komplexní zhodnocení bytových politik měst Brna, Prahy, Ostravy, Ústí nad Labem a Plzně na základě bodového ohodnocení vybraných ukazatelů.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2006
Datum podání práce: 30. 5. 2006
Datum obhajoby: 8. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3102/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: