Transformace výsledku hospodaření pojišťovny dle IFRS na základ daně

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transformace výsledku hospodaření pojišťovny dle IFRS na základ daně
Autor práce:
Živný, Dominik
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Procházka, David
Osoba oponující práci:
Tuzarová, Simona
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Pojišťovny patří v České republice mezi společnosti, které mají z různých právních titulů povinnost či možnost účetního vykazování dle mezinárodních standardů IFRS, přičemž přizpůsobení účetnictví těmto standardům může značně komplikovat situaci z hlediska stanovení daňového základu, který musí ex lege vycházet z výsledku hospodaření bez jejich vlivu. Bakalářská práce se v úvodní části věnuje platné i možné budoucí účetní a daňové právní úpravě v obecné rovině, poté následuje komparativní rozbor relevantních ustanovení specifické úpravy pro pojišťovny a vybraných mezinárodních standardů, jež lze v rámci účetnictví a výkaznictví pojišťoven považovat za významné. Druhou, primární část zaujímá analýza účetnictví a daně z příjmů konkrétní pojišťovny, kde se v důsledku prezentovaných úvah realizuje pokus o zjištění potenciální daňové povinnosti vzešlé z výsledku hospodaření dle IFRS, společně s interpretací její výše a komentářem ohledně možné aplikace v ČR v případě budoucí harmonizace účetnictví.
Klíčová slova:
české účetní předpisy; výsledek hospodaření; základ daně; IFRS; harmonizace účetnictví; pojišťovna

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 9. 2019
Datum podání práce:
10. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70441_zivd00.pdf [402,53 kB]
Oponentura:
66731_qjirs01.pdf [1,16 MB]
Hodnocení vedoucího:
70441_prochazd.pdf [222,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70441/podrobnosti