Vztah umělé inteligence k podnikovému prostředí na příkladu firem z automobilového průmyslu

Název práce: Vztah umělé inteligence k podnikovému prostředí na příkladu firem z automobilového průmyslu
Autor(ka) práce: Münz, Vladimír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Papík, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá předmětem umělé inteligence. Popisuje krátce její historii a její základy v lidském pátrání za poznáním dat. Následně teoretická část popisuje terminologii spojenou s umělou inteligencí. Tato práce také přibližuje možnosti využití umělé inteligence ve firemním prostředí. Praktická část byla zaměřena na analýzu integrace a analýzu úrovně využité umělé inteligence ve vybrané firmě ve formě polostrukturovaného rozhovoru. Cílem této práce je přiblížení konceptu umělé inteligence a vytvoření přehledu, jak může implementace takového systému vypadat. Hlavním přínosem této práce by měl být ucelený souhrn informací o systémech umělé inteligence a využití těchto systémů v nejenom českých firmách. Vedlejším přínosem této práce by měla být ukázka využití umělé inteligence v jedné z českých firem.
Klíčová slova: Umělá inteligence; neuronové sítě; automobilový průmysl; strojové učení; asistenty řízení
Název práce: The relationship of artificial intelligence to the business environment on the example of a companys from the automotive industry
Autor(ka) práce: Münz, Vladimír
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Papík, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is concentrated on artificial intelligence. It describes its history, its basics in human search for knowledge of data. Subsequently, the theoretical part describes the terminology associated with artificial intelligence. This work also introduces the reader to the possibilities of using artificial intelligence in the corporate environment. The practical part was focused on the analysis of integration and analysis of the level of artificial intelligence used in the selected company in the form of a semi-structured interview. The aim of this work is to bring the concept of artificial intelligence closer to the reader and to create an overview of what the implementation of such a system may look like. The main purpose of this work should be a comprehensive summary of information about artificial intelligence systems and its use in not only Czech companies. A side purpose of this work should be a demonstration of the use of artificial intelligence in one of Czech companies.
Klíčová slova: automotive industry; Artificial intelligence; neural networks; machine learning; driver assists

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2020
Datum podání práce: 14. 12. 2020
Datum obhajoby: 28. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72601/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: