Analýza variability specifických měr nezaměstnanosti ve vybraných zemích Evropy

Název práce: Analýza variability špecifických mier nezamestnanosti vo vybraných štátoch Európy
Autor(ka) práce: Strušková, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mazouch, Petr
Oponenti práce: Jirková, Michaela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Nezamestnanosť sa vzhľadom na rôzne podmienky a rozdielnu ekonomickú situáciu líši medzi jednotlivými štátmi. Je možné pozorovať rozdiely nie len v celkovej miere nezamestnanosti ale aj v špecifických mierach. Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza variability nezamestnanosti špecifických vekových skupín a skupín podľa dosiahnutej úrovne vzdelania v štátoch Európskej únie. Práca sa zameriava na rozdiely v nezamestnanosti a zhodnotenie postavenia špecifických skupín vzhľadom k referenčnej skupine v rámci štátov. Zahŕňa aj overenie možnosti zníženia nerovností medzi špecifickými vekovými skupinami pomocou výdajov na politiku zamestnanosti. V práci sú využité grafické nástroje pre vizualizáciu špecifických mier nezamestnanosti a vzťahov, štatistické metódy merania variability, regresná a korelačná analýza pre overenie súvislosti medzi výdajmi na politiku zamestnanosti a úrovňou variability nezamestnanosti špecifických vekových skupín. Výsledky práce zdôrazňujú, že v niektorých štátoch majú špecifické skupiny podľa veku veľmi nerovnomerné postavenie na trhu práce a v iných štátoch je veľmi heterogénna nezamestnanosť špecifických skupín podľa dosiahnutej úrovne vzdelania. Nerovnosť špecifických vekových skupín na trhu práce môže byť pozitívne ovplyvnená a znížená pomocou výdajov na politiku zamestnanosti. Získané výsledky tejto práce sú porovnané s už existujúcimi prácami.
Klíčová slova: Európska únia; politika zamestnanosti; špecifické miery nezamestnanosti; variabilita
Název práce: Analýza variability specifických měr nezaměstnanosti ve vybraných zemích Evropy
Autor(ka) práce: Strušková, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mazouch, Petr
Oponenti práce: Jirková, Michaela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Nezaměstnanost se vzhledem k různým podmínkám a rozdílné ekonomické situaci liší mezi jednotlivými státy. Je možné pozorovat rozdíly nejen v celkové míře nezaměstnanosti ale i v specifických mírách. Cílem této práce je analýza variability nezaměstnanosti specifických věkových skupin a skupin podle dosažené úrovně vzdělání v zemích Evropské unie. Práce se zaměřuje na rozdíly v nezaměstnanosti a zhodnocení postavení specifických skupin vzhledem k referenční skupině v rámci států. Zahrnuje i ověření možnosti snížení nerovností mezi specifickými věkovými skupinami pomocí výdajů na politiku zaměstnanosti. V práci jsou využity grafické nástroje pro vizualizaci specifických mír nezaměstnanosti a vztahů, statistické metody měření variability, regresní a korelační analýza pro ověření souvislosti mezi výdaji na politiku zaměstnanosti a úrovní variability nezaměstnanosti specifických věkových skupin. Výsledky práce zdůrazňují, že v některých zemích mají specifické skupiny podle věku velmi nerovnoměrné postavení na trhu práce a v jiných státech je velmi heterogenní nezaměstnanost specifických skupin podle dosažené úrovně vzdělání. Nerovnost specifických věkových skupin na trhu práce může být pozitivně ovlivněna a snížena pomocí výdajů na politiku zaměstnanosti. Získané výsledky této práce jsou porovnány s již existujícími pracemi.
Klíčová slova: Evropská unie; specifické míry nezaměstnanosti; politika zaměstnanosti; variabilita
Název práce: Analysis of Variability of Specific Unemployment Rates in Selected European Countries
Autor(ka) práce: Strušková, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mazouch, Petr
Oponenti práce: Jirková, Michaela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Unemployment varies from country to country because of different conditions and different economic situation. It is possible to observe differences not only in the total rate of unemployment but also in some specific rates. The aim of this bachelor thesis is the analysis of unemployment variability of specific age groups and groups according to the level of education in the European union. The work is focused on differences in unemployment and the evaluation of the position of specific groups in relation to the reference group within countries. It also includes verification of the possibility of reducing inequalities between specific age groups through expenditure on labour market policy. The thesis uses graphical methods for visualization of specific unemployment rates and relations between them, statistic methods for measuring variability, regression and correlation analysis to verify the relationships between expenditure on labour market policy and the variability of unemployment of specific age groups. The results of the work emphasize that in some countries specific age groups have a very unequal position on the labour market and in other countries there is very heterogeneous unemployment of specific groups according to level of education. Inequality of specific age groups on the labour market can be positively affected and reduces through expenditure on labor market policy. The results are compared with existing works on this topic.
Klíčová slova: specific unemployment rates; labour market policy; variability; European union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonomické statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2020
Datum podání práce: 11. 5. 2020
Datum obhajoby: 16. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72311/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: