Animace horolezecké kultury v ČR, se zaměřením na horolezecké a outdoorové festivaly

Název práce: Animace horolezecké kultury v ČR, se zaměřením na horolezecké a outdoorové festivaly
Autor(ka) práce: Dvořáková, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá animačními projekty, které cílí na horolezeckou kulturu v České republice. V první části je teoreticky objasněna problematika animace, projektového managementu a marketingu v oblasti umění a kultury. Druhá část se věnuje SWOT analýze, jakožto vhodné metodě pro správný management kulturního festivalu. Třetí část analyzuje tři vybrané festivaly pomocí marketingového mixu 4P, SWOT analýzy, matice SWOT a výčtu animačních funkcí. Výzkum je prováděn na třech vybraných festivalech – Sherpafestu, Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu a Mezinárodním festivalu outdoorových filmů. Informace o jednotlivých festivalech jsou čerpány z osobní komunikace s organizátory. V závěru jsou shrnuty nejen jednotlivé části práce, ale také interpretovány výsledky analýzy festivalů, která říkají, že každý z nich pozitivně přispívá k animaci horolezecké kultury.
Klíčová slova: filmový festival; SWOT analýza; animace horolezecké kultury; animace
Název práce: Animation of rock-climbing culture in the Czech Republic, focused on climbing and outdoor festivals
Autor(ka) práce: Dvořáková, Adéla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with animation projects that target the rock-climbing culture in the Czech Republic. The first part theoretically clarifies the problematics of animation, project management and marketing in the field of art and culture. The second part deals with SWOT analysis, as a suitable method for a cultural festival's proper management. The third part analyses three selected festivals using the 4Ps marketing mix, SWOT analysis, SWOT matrix and a list of animation functions. The research is carried out at three selected festivals - Sherpafest, the International Mountaineering Film Festival and the International Festival of Outdoor Films. Information about the individual festivals is drawn from personal communication with the organizers. In the conclusion, not only the individual parts of the thesis are summarized, but also the results of the festivals' analysis are interpreted, which shows that each of them contributes positively to the animation of rock-climbing culture.
Klíčová slova: animation; animation of rock-climbing culture; film festival; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2020
Datum podání práce: 11. 5. 2020
Datum obhajoby: 10. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72197/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: