Vyjádření zásady opatrnosti v příloze v účetní závěrce

Název práce: Vyjádření zásady opatrnosti v příloze v účetní závěrce
Autor(ka) práce: Mašková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mikyska, Petr
Oponenti práce: Skálová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zásady opatrnosti a jejím vyjadřováním v příloze v účetní závěrce vybraných společností. Teoretická část je věnována vymezení české účetní legislativy a obecným uznávaným účetním zásadám s důrazem na zásadu opatrnosti a jejím nástrojům. Dále je také popsána účetní závěrka, kategorie účetních jednotek a jednotlivé účetní výkazy. Závěr teoretické části je věnován podrobnému popisu obsahu přílohy účetní závěrky. Praktická část se zabývá analýzou příloh vybraných společností Potravinářské komory ČR za kalendářní rok 2018. Jejím výsledkem je zhodnocení vykazování nástrojů zásady opatrnosti a odložené daně v závislosti na kategorii účetních jednotek v souladu s českou účetní legislativou a popis zjištěných nedostatků.
Klíčová slova: nástroje zásady opatrnosti; příloha; zásada opatrnosti; účetní závěrka; uživatel účetních informací
Název práce: Expression of the prudence principle in the notes to the financial statements
Autor(ka) práce: Mašková, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mikyska, Petr
Oponenti práce: Skálová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issue of the prudence principle and its expression in the notes to the financial statements of selected companies. The theoretical part is devoted to the definition of Czech accounting legislation and generally accepted accounting principles with emphasis on the prudence principle and its instruments. The financial statements, categories of accounting entities and individual financial statements are also described. The final of the theoretical part is devoted to a detailed description of the contents of the notes to the financial statements. The practical part deals with the analysis of notes to the financial statements of selected companies of the Federation of the Food and Drink Industries of the Czech Republic for the calendar year 2018. Its result is an evaluation of reporting the prudence principle instruments and deferred tax depending on the category of accounting entities in accordance with Czech accounting legislation and a description of identified deficiencies.
Klíčová slova: prudence principle; prudence principle instruments; financial statements; notes to the financial statements; user of accounting information

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2019
Datum podání práce: 11. 5. 2020
Datum obhajoby: 12. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71608/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: