Deployment a správa aplikacii v Cloudu pomocí Ansiblu a Terraformu

Název práce: Deployment a správa aplikácii v Cloude pomocou Ansiblu a Terraformu
Autor(ka) práce: Bielik, Ľubomír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V mojej bakalárskej práci by som sa chcel venovať jednej z najaktuálnejších tém IT prostredia, a to Cloudu a jeho správe. Cloudová infraštruktúra sa stala za relatívne krátky čas veľmi rozšírená, vzhľadom na jej výhody. V niektorých prípadoch je pre spoločnosti výhodnejšia ako udržiavať si vlastné datacentrum, a s tým spojené komplementárne náklady a služby.Každá infraštruktúra potrebuje správu, ktorú vykonávajú administrátori. Pri práci so štandardnou serverovou infraštruktúrou je táto správa zdĺhavá, a vyžaduje veľkú technickú odbornosť administrátorov. S príchodom Cloudu sa však požiadavky na technické zručnosti pracovníkov znižujú, pretože o technické zázemie sa stará správca Cloudu. Existuje veľké množstvo úrovní Cloudu, ktoré vyžadujú iné znalosti od ľudí, ktorí s nimi pracujú. Začínajú na IaaS (Infrastructure as a Service), pokračujú cez PaaS (Platform as a Service), až k SaaS (Software as a Service). V tejto práci sa bližšie pozriem na Cloud ako službu, a pokúsim sa predstaviť služby Cloudu, ktoré sú najviac využívané. Ako ďalší cieľ práce je priblížiť dva populárne nástroje používané na správu Cloudu, Terraform a Ansible. Sú používané v takzvaných DevOps nasadzovacích pipelinách, ktoré urýchľujú vývojový proces aplikácií a programov. Každý z týchto nástrojov má vlastné využitie, ktoré priblížim v prvej polovici práce. Taktiež sa bližšie pozriem na široké možnosti využitia Ansiblu. V praktickej časti ukážem výhody spojenia týchto dvoch nástrojov pri správe Cloudového prostredia AWS, a zároveň oba tieto nástroje porovnám pri deploymente jednoduchej infraštruktúry v Cloude.
Klíčová slova: DevOps; infraštruktúra; Terraform; Cloud; nasadenie; administrácia; Ansible; správa
Název práce: Deployment and management of applications in Cloud using Ansible and Terraform
Autor(ka) práce: Bielik, Ľubomír
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
In my bachelor thesis, I would like to address one of the latest subjects of IT scene, Cloud and its administration. Cloud infrastructure has become very popular in a relatively short time, due to its advantages. In some cases, it is more efficient for a company to have Cloud infrastructure, than owning a datacentre, with its complementary costs.Every infrastructure needs administration, done by administrators. While working with standard server infrastructure, it can be tedious, and it often requires certain level of technical skills. With arrival of Cloud, these skill requirements are lowering, because Cloud provider is taking care of technical background. Number of Cloud levels exist, and each level requires a bit different skillset from people working with it. It begins with IaaS (Infrastructure as a Service), continues through PaaS (Platform as a Service), up to SaaS (Software as a Service). In my thesis, I would like to have a closer look at Cloud itself, and introduce most used Cloud services. Another goal of my thesis is to have a closer look at two popular tools used to manage Cloud, Terraform and Ansible. They are being used in so called DevOps deployment pipelines, which are being used to accelerate developing processes of applications. Each one of these tools has its own use, which I am going to address in first half of my thesis. Also, I would like to have a closer look on broad use-cases of Ansible. In practical part, I would like to show advantages of connecting these two tools in management of AWS Cloud environment, and I will compare these tools using an example of deployment of simple Cloud infrastructure.
Klíčová slova: Ansible; management; infrastructure; administration; Terraform; Cloud; DevOps; deployment
Název práce: Deployment a správa aplikacii v Cloudu pomocí Ansiblu a Terraformu
Autor(ka) práce: Bielik, Ľubomír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V mé bakalářské práci bych se chtěl věnovat jednomu z nejaktuálnějších témat IT prostředí, a to Cloudu a jeho správě. Cloudová infrastruktura se stala, za relativně krátký čas, velmi rozšířená, vzhledem k její výhodám. V některých případech je pro společnosti výhodnější než udržovat vlastní datacentrum, a s tím spojené komplementární náklady a služby.Každá infrastruktura potřebuje správu, kterou vykonávají administrátoři. Při práci se standardní serverovou infrastrukturou je tato správa zdlouhavá, a vyžaduje velkou technickou odbornost administrátorů. S příchodem Cloudu se však požadavky na technické zručnosti pracovníků snižují, protože o technické zázemí se stará správce Cloudu. Existuje velké množství úrovní Cloudu, které vyžadují jiné znalosti od lidí, kteří s nimi pracují. Začínají na IaaS (Infrastructure as a Service), pokračují přes PaaS (Platform as a Service), až k SaaS (Software as a Service). V této práci se více zaměřím na Cloud jako službu, a pokusím se představit služby Cloudu, které jsou nejvíce využívané. Jako další cíl práce je přiblížit dva populární nástroje používané pro správu Cloudu, Terraform a Ansible. Jsou používané v takzvaných DevOps pipelinech, které urychlují vývojový proces aplikací a programů. Každý z těchto nástrojů má vlastní využití, které přiblížím v první polovině práce. Taktéž se budu více věnovat širokým možnostem využití Ansiblu. V praktické části demostruji výhody vzniklé spojením těchto dvou nástrojů při správě Cloudového prostředí AWS, a zároveň oba tyto nástroje porovnám při deploymentu jednoduché infrastruktury v Cloudu.
Klíčová slova: Ansible; Cloud; nasazení; administrace; infrastruktura; DevOps; správa; Terraform

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2019
Datum podání práce: 11. 5. 2020
Datum obhajoby: 25. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68805/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: