Využití IoT technologií v bankovním sektoru

Název práce: Využití IoT technologií v bankovním sektoru
Autor(ka) práce: Drahotínský, Jaroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Štefl, Vlastimil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce za zabývá možnostmi využití Internetu věcí v oblasti bankovnictví a dalších oblastech finančního sektoru. Hlavním cílem práce je zanalyzovat klíčové oblasti, které se problematikou souvisí IoT a možného spojení s bankovnictvím souvisí a následně zhodnotit současný stav využití IoT v bankovnictví. Dále pak diskutovat možný další směr vývoje na základě teorie a zjištěných informací o bankovních aplikacích.Pro zpracování aktuálního stavu využití IoT bude provedena analýza dostupných dokumentů k mobilním aplikacím jednotlivých bank. Analyzovány budou komerční banky, u kterých jsou informace k mobilním aplikacím přístupné online na jejich stránkách či internetových obchodech s aplikacemi. Z toho vychází vedlejší cíl práce, kterým je zhodnocení kvality dostupných informací o mobilním bankovnictví (a případně dalších aplikací jednotlivých bank).Podněty k diskuzi budou následně vycházet z těchto zjištěných informací v kombinaci s teoretickými informacemi o IoT a informací o bankovním sektoru. Konečným výsledkem práce pak bude zhodnocení zjištěných (a navrhnutých řešení) a tedy jaké jsou výhledy pro využití IoT nebo obecně „smart“ technologií do budoucna.
Klíčová slova: FinTech; Internet Of Things; finanční sektor; bankovní služby; chytrá zařízení
Název práce: Use of IoT technologies in the banking sector
Autor(ka) práce: Drahotínský, Jaroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Štefl, Vlastimil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the possibilities of using the Internet of Things in the field of banking and other areas of the financial sector. The main goal of this work is to analyse the key areas that are related to the issue of IoT and possible links with banking and then evaluate the current state of use of IoT in banking. Furthermore, to discuss a possible further direction of development based on theory and information obtained about banking applications.In order to process the current state of usage of IoT, an analysis of available documents for mobile applications of individual banks will be performed. Commercial banks for which information on mobile applications is available online on their websites or online application stores will be analysed. The secondary goal of the work is to evaluate the quality of available information on mobile banking (and possibly other applications of individual banks).The stimuli for discussion will then be based on this information in combination with theoretical information on IoT and information on the banking sector.The final result of the work will be the evaluation of the identified (and proposed solutions) and thus what are the prospects for the use of IoT or "smart" technologies in the future.
Klíčová slova: Internet of Things; FInTech; banking services; financial sector; smart devices

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2018
Datum podání práce: 11. 5. 2020
Datum obhajoby: 18. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67198/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: