Smart Cities – Nové možnosti využití smart technologii pro podporu ochrany životního prostředí hlavního města Praha

Název práce: Smart Cities – Nové možnosti využitia smart technológii pre podporu ochrany životného prostredia hlavného mesta Praha
Autor(ka) práce: Tormová, Kristína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca je zameraná na tému Smart Cities. Cieľom bude vymedziť samotný koncept inteligentých miest a predstaviť praktické príklady iniciatív pri implementácie smart technológii na podporu ochrany životného prostredia v európskych mestách Londýn a Praha. Mestá budú navzájom porovnané na základe medzinárodných indexov a autorka predstaví oblasti a návrhy pre ďalší rozvoj hlavného mesta Praha.
Klíčová slova: inteligentné mesto; internet vecí; Praha
Název práce: Smart Cities – Nové možnosti využití smart technologii pro podporu ochrany životního prostředí hlavního města Praha
Autor(ka) práce: Tormová, Kristína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tématem Smart Cities. Cílem bude vymezit samotný koncept inteligentních měst a představit praktické příklady iniciativ při implementaci smart technologií na podporu ochrany životního prostředí v evropských městech Londýn a Praha. Města budou navzájem porovnána na základě mezinárodních indexů a autorka představí oblasti a návrhy pro další rozvoj hlavního města Prahy.
Klíčová slova: inteligentní město; internet věcí; Praha
Název práce: Smart Cities – New possibilities of using smart technology to support the protection of the environment of the capital city of Czech republic - Prague
Autor(ka) práce: Tormová, Kristína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the topic of Smart Cities. The aim will be to define the very concept of smart cities and to present practical examples of initiatives in the implementation of smart technologies to support environmental protection in the European cities of London and Prague. The cities will be compared with each other on the basis of international indexes and the author will present areas and proposals for the further development of the capital city of Prague.
Klíčová slova: smart city; internet of things; Prague

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 4. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71614/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: