Strategická analýza Porsche Česká republika s.r.o

Název práce: Strategická analýza Porsche Česká republika s.r.o
Autor(ka) práce: Kraus, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Oponenti práce: Syrová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Strategická analýza je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá zejména metodami, které jsou použity v části praktické. Cílem praktické části strategické analýzy je určit úspěšné plány a cíle do příštích nelehkých let, které obecně, ale zejména pro automobilový průmysl už přichází. Dochází k poklesu odbytu a k evoluci automobilového průmyslu v podobě elektromobility. Na tyto dvě největší změny bude muset Porsche Česká republika s.r.o. intenzivně reagovat. Pomocí zvolených metod odpovídá SA na konkrétní otázky typu: Jak docílit co nejnižšího poklesu zisku při nižších objemech prodeje, jak vyřešit zvýšení podílu prodaných elektrických aut, jaké nové podmínky vytvořit s dealery, aby nedošlo k jejich likvidaci apod. Celkově bere ohled na všechny části řetězce, jelikož propojení s dalšími subjekty jsou zde velmi silné.
Klíčová slova: Strategická analýza; analýza okolí firmy; automobilový průmysl; elektromobilita
Název práce: Strategic analysis of Porsche Česká republika, s.r.o
Autor(ka) práce: Kraus, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Oponenti práce: Syrová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Strategic analysis is divided into two main parts - theoretical and practical. In the theoretical part the thesis deals mainly with the methods used in the practical part. The aim of the practical part of the strategic analysis is to identify successful plans and goals for the next difficult years, which in general, but especially for the automotive industry is already coming. There is a decline in sales and the evolution of the automotive industry in the form of electromobility. Porsche Czech Republic s.r.o. must react intensively. Using the chosen methods, SA answers specific questions such as: How to achieve the lowest possible profit loss at lower sales volumes, how to solve the increase in the share of electric cars sold, what new conditions to create with dealers to avoid their liquidation etc. since the links with other entities are very strong here.
Klíčová slova: automotive industry; analysis of company surroundings; strategic analysis; elektromobility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 5. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71603/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: