Syndrom vyhoření v lékařských profesích

Název práce: Syndrom vyhoření v lékařských profesích
Autor(ka) práce: Černý, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Petrů, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá syndromem vyhoření v lékařských profesích. Hlavním cílem bylo zjištění, kolik z oslovených lékařů trpí syndromem vyhoření, jak se lékaři sami chrání před jeho vznikem a zdali existuje prevence proti němu již při studiu na vysoké škole. Vlastní výzkum byl rozdělen na dvě části – kvantitativní a kvalitativní. V kvantitativní části byl mezi lékaře distribuován dotazník MBI, který byl následně statisticky analyzován ve všech jeho čtyřech okruzích. V kvalitativní části byla skupina lékařů podrobena polostrukturovanému rozhovoru, odpovědi byly podrobeny tematické analýze s následným otevřeným kódováním za použití programu MAXQDA 2020. Těmito nástroji vznikla 4 témata (stres, studium, pracoviště a work-life balance) a 12 kódů. V rámci kvantitativního výzkumu bylo zjištěno, že 9 z 52 lékařů vykazovalo vyhoření, nejpostiženějšími obory byla ortopedie a interna. Data získaná z dotazníku MBI byla hlouběji statisticky analyzována. V rámci výzkumu kvalitativního bylo zjištěno, že oslovení lékaři provádějí prevenci proti vyhoření ve třech oblastech: sportovní aktivity, péče o zevnějšek a jiné (např. četba). Výzkum jednoznačně prokázal absenci prevence vyhoření během studia medicíny.
Klíčová slova: syndrom vyhoření; stres; lékaři; prevence; studium medicíny
Název práce: Burnout Syndrome in the Medical Profession
Autor(ka) práce: Černý, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Petrů, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis deals with the burnout syndrome in medical profession. The main objective was investigation of burnout syndrome occurence in medical doctors, ways of prevention made by themselves and potential prevention during the medical study. The analysis was divided into two parts – quantitative and qualitative part. In the quantitative part, the questionnaire MBI was distributed among medical doctors. The questionnaire was subsequently analyzed statistically in all its four spheres. In qualitative part a group of medical doctors underwent semistructured dialogues, the answers were analyzed by thematic analysis with subsequent open coding using the programme MAXDA 2020. Using these tools four topics were identified (stress, study, workplace and work-life balance) and 12 codes. Concerning the quantitative analysis, 9 from 52 medical doctors showed the presence of burnout syndrome. The most affected specialities were ortopedics and internal medicine. The data gained from MBI questionnaire were in detail statistically analyzed. Concerning the qualitative analysis, the medical doctors perform their prevention against burnout in three fields: physical activites, personal grooming and other ways (e.g. reading). The survey definitely revealed the absence of the burnout prevention during the medical study.
Klíčová slova: medical doctors; prevention; stress; medical study; burnout syndrome

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 16. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71376/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: