Psychicka zátěž a syndrom vyhoření u učitelů základních škol

Název práce: Psychicka zátěž a syndrom vyhoření u učitelů základních škol
Autor(ka) práce: Popovičová, Natálie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hubinková, Zuzana
Oponenti práce: Floriánová, Žaneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá psychickou zátěží a syndromem vyhoření u učitelů základních škol. Výzkum byl prováděn kvantitativně, a to pomocí MBI dotazníků, které byly cílovým respondentům rozeslány elektronicky. Kvantitativní výzkum byl doplněn kvalitativním výzkumem, přičemž do obou šetření byli zapojeni učitelé vybraných základních škol v okrese Tábor. Celkem bylo vyhodnoceno a přehledně zpracováno 80 dotazníků. Cílem bylo zpracování literární rešerše na základě studia české i zahraniční literatury vztahující se k dané problematice. Dále distribuce dotazníků jednotlivým učitelům a jejich zpracování. Cílem praktické části této práce bylo zjistit, zda učitelé ve své profesi pociťují psychickou zátěž a v jakém konkrétním stupni jednotlivých faktorů syndromu vyhoření dle MBI. Dalším cílem bylo zjistit, zda učitelé považují své zaměstnání za společensky podhodnocované a také zanalyzovat pohled učitelů na bezkontaktní výuku ovlivněnou nouzovým stavem počínaje březnem 2020. Učitelé současnou situaci hodnotí vcelku pozitivně a své zaměstnání hodnotí jako společensky podhodnocované. Kvantitativním výzkumem bylo zjištěno, že 55 % vykazuje vysoký stupeň emocionálního vyčerpání, 20 % respondentů má vysoký stupeň depersonalizace a 14 % vykazuje nízký stupeň osobního uspokojení z práce.
Klíčová slova: stres; učitel; syndrom vyhoření; psychická zátěž
Název práce: Mental strain and burnout syndrome among teachers in primary schools
Autor(ka) práce: Popovičová, Natálie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hubinková, Zuzana
Oponenti práce: Floriánová, Žaneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor´s thesis concentrates on mental strain and burnout syndrome among teachers in primary schools. The research was conducted quantitatively through MBI survey. The survey was distributed online. Quantitative research was amended by qualitative research. Target group of these researches were teachers in selected primary schools in Tábor region. 80 responses from survey were collected, evaluated and processed. The aim of the theoretical part was at first to create literature research of the chosen topic and distribution of the survey to the particular teachers. The aim of the practical part was to determine mental strain based on the factors related to burnout syndrome and MBI survey. The other partial aim was to determine social prestige of teacher´s profession and analyse their satisfaction with non-contact teaching caused by emergency situation, which started in CZ in March 2020. Teachers evaluate present situation and non-contact teaching positively and they reported that they feel social undervaluation about their profession. It was ascertained that 55 % of respondents show high stage of emotional exhaustion, 20 % of respondents show high stage of depersonalization and 14 % of respondent show low stage of personal accomplishment.
Klíčová slova: teacher; burnout syndrome; mental strain; stress

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 11. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71329/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: