HR marketing ve společnosti JYSK

Název práce: HR marketing ve společnosti JYSK
Autor(ka) práce: Smiatkina, Iuliia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Šmíd, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Základním cílem této bakalářské práce je provést komplexní analýzu HR marketingu ve společnosti JYSK, jako moderního nástroje získávání a udržení zaměstnanců. Práce je rozdělená do dvou části. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy: řízení lidských zdrojů, personální marketing a značka zaměstnavatele. K lepšímu porozumění je personální marketing rozdělen na externí a interní; u každé z forem jsou popsány jednotlivé personální činnosti. Praktická část zahrnuje seznámení se společností JYSK a analýzu současného stavu HR marketingu. Cílem je posoudit efektivnost tohoto systému a navrhnout opatření ke zlepšení. K dosažení stanoveného cíle je použita kombinace několika výzkumných metod, a to rešerše odborné literatury, porovnání teorie s praxí, strukturovaný rozhovor s HR manažerem společnosti JYSK s.r.o., anonymní dotazníkové setřeni a závěrečné sjednocení výstupů těchto metod. Hlavní přínos bakalářské práce spočívá v provedení komplexní analýzy nástrojů HR marketingu a navržení opatření ke zvýšení jeho účinnosti.
Klíčová slova: lidské zdroje; HR marketing; získávání a udržení zaměstnanců; značka zaměstnavatele; personální činnosti
Název práce: HR marketing in JYSK company
Autor(ka) práce: Smiatkina, Iuliia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Šmíd, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The basic theme of this bachelor’s work is to make a complex analysis of HR marketing in JYSK company as a modern instrument for recruiting and maintaining employee. The work is divided into two main parts. The theoretical part gives definitions of key terms: HR management, personnel marketing and Employer Brand. For a better understanding, personnel marketing is divided into external and internal. For each part, the individual duties of personnel work are described. The practical part includes the introduction of chosen company and analysis of current state of HR marketing. The aim is to assess the effectiveness of this system, to propose measures and possible improvements. To achieve the set goals, was chosen following methods: comparison of theory with practice, a structured interview with HR manager of JYSK company, an anonymous questionnaire and finally the unification of the outputs of these methods. The bachelor’s work has a benefit for the selected company, was made a comprehensive analysis of HR marketing and individual improvements are suggested.
Klíčová slova: HR marketing; personnel duties; human resources; recruitment and maintenance; Employer Brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 2. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70595/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: