Employer branding ve společnosti Atlas Copco

Název práce: Employer branding ve společnosti Atlas Copco
Autor(ka) práce: Hladíková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá nástroji interního a externího Employer Brandingu. V současném velmi konkurenčním prostředí se ukazuje, že firmy věnující zvýšenou pozornost budování značky zaměstnavatele, mají na trhu práce nezanedbatelnou konkurenční výhodu. Cílem práce je zhodnotit efektivitu využívání nástrojů Employer Brandingu ve společnosti Atlas Copco. Analýza interních nástrojů je provedena na základě výsledků průzkumu provedeného personálním oddělením společnosti v průběhu března 2019. Na základě dotazníkového šetření mezi studenty a absolventy vybraných pražských vysokých škol je zhodnocena účinnost současně využívaných nástrojů externího Emplyer Brandingu. V závěru práce jsou navržena opatření, která povedou k optimalizaci používaných metod.
Klíčová slova: Emploer Branding; značka zaměstnavatele; Employee value proposition; angažovanost zaměstnanců; Personální strategie; firemní kultura
Název práce: Employer Branding of Atlas Copco
Autor(ka) práce: Hladíková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deal with the internal and external tools of Employer Branding. Recently, it has been shown, that companies paying special attention to buildindg an Employer Brand, have a significant competitive advantage in the labor market. The goal of this thesis is to evaluate the effectiveness of Employer Branding tools in Atlas Copco. The analysis of internal tools is based on the results of Insight survey conducted by the company’s HR department during March 2019. Based on the results of the survey among students and graduates of selected Prague universities is evaluated also effectivness of currently used external Employer Branding tools. At the end of the work, there are precurations suggested, that will lead to optimalization of used metods.
Klíčová slova: Personal strategy; Employer Branding; Employer Brand; Employee value proposition; employee engagement; company culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 4. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 11. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69537/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: