Finanční analýza společnosti Xiaomi pro účely strategického rozvoje

Název práce: Financial Analysis of Xiaomi Corporation for the Purposes of Strategic Development
Autor(ka) práce: Eremeeva, Anastasia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of my work is to create a financial analysis of Xiaomi Corporation. The thesis is divided into three parts: theoretical, practical and forecast of future performance. Theoretical part includes description of methods used in the work: horizontal, vertical and ratio analysis. In the practical part I provide income statement and balance sheet of Xiaomi Corporation during the period 2016 – 2019. Detailed horizontal and vertical analyses of Xiaomi’s statements are created, vertical analysis is created for the company’s competitors. Profitability, turnover, leverage and liquidity ratios are calculated, explained and compared to the results of rivals. The last part focuses on the forecast, I create an estimate of income statement for 2020 and explain the methodology for calculations.
Klíčová slova: Financial analysis; Horizontal analysis; Vertical analysis; Ratio analysis; Smartphone manufacturing
Název práce: Finanční analýza společnosti Xiaomi pro účely strategického rozvoje
Autor(ka) práce: Eremeeva, Anastasia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem mé práce je vytvoření finanční analýzy společnosti Xiaomi Corporation. Práce je rozdělena do tří částí: teoretická, praktická a prognóza budoucího výkonu. Teoretická část obsahuje popis metod používaných v práci: horizontální, vertikální a poměrová analýza. V praktické části poskytuji výkaz zisku a ztráty a rozvahu společnosti Xiaomi v období 2016 - 2019. Jsou vytvářeny podrobné horizontální a vertikální analýzy výkazů společnosti Xiaomi, vertikální analýza je vytvořena pro konkurenty společnosti. Ziskovost, obrat, pákový efekt a likvidita se počítají, vysvětlují a porovnávají s výsledky soupeřů. Poslední část je zaměřena na prognózu, vytvořím odhad výkazu zisku a ztráty pro rok 2020 a vysvětlím metodiku výpočtu.
Klíčová slova: Finanční analýza; horizontální analýza; vertikální analýza; poměrová analýza; výroba smartphonů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2020
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73142/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: