Analýza podnikového okolí

Název práce: Analýza podnikového okolí
Autor(ka) práce: Kalous, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Ozaňák, Pavol
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy podnikového okolí společnosti Tesla Blatná, a. s. Pro účely této práce jsou v teoretické části vymezeny a vysvětleny základní pojmy, které se budou v práci vyskytovat. Dále jsou v teoretické části popsány jednotlivé nástroje, které jsou následně použity v praktické části. Nástroji, které jsou pro potřeby této práce vybrány jsou PESTEL analýza, SWOT analýza a Porterova analýza pěti sil. Na základě dat zjištěných těmito nástroji bude společnosti navržen postup při tvorbě strategií na další roky.
Klíčová slova: Porterova analýza pěti sil; Tesla Blatná a. s.; PESTEL analýza; SWOT analýza
Název práce: Analysis of the business environment
Autor(ka) práce: Kalous, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Ozaňák, Pavol
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor´s thesis is to analyze the business environment of the company Tesla Blatná, a. s. For the purposes of this work, the theoretical part defines and explains the basic concepts taht will occur in the work. Furthermore, the theoretical part describes the individual tools, which are then used in the practical part of the work. The tools, chosen for this work are PESTEL analysis, SWOT analysis, and Porter´s five forces analysis. Based on the data obtained by these tools, the company will be proposed a procedur efor creating strategies for the coming years.
Klíčová slova: Tesla Blatná a. s.; PESTEL analysis; SWOT analysis; Porter´s five forces analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2020
Datum podání práce: 22. 9. 2020
Datum obhajoby: 9. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72780/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: