Ukazatel HDP a možnosti měření ekonomického blahobytu - výsledky ČR po vstupu do EU

Název práce: Ukazatel HDP a možnosti měření ekonomického blahobytu - výsledky ČR po vstupu do EU
Autor(ka) práce: Havel, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Oponenti práce: Bittner, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Při měření ekonomického rozvoje se nejčastěji používá hrubý domácí produkt. Tímto ukazatelem, jeho analýzou a vybranými alternativními ukazateli se zabývá první část této práce. Dále jsou identifikovány klíčové oblasti blahobytu, a jsou uvedeny ukazatele, které byly navrženy jako alternativy k měření ekonomického blahobytu. V práci jsou uvedeny nedostatky a výhody jednotlivých ukazatelů a následně je analyzován jejich vývoj v čase pro Českou republiku v porovnání s vybranými sousedními zeměmi.
Klíčová slova: Hrubý domácí produkt; Ekonomický vývoj; Měření ekonomického blahobytu
Název práce: GDP and measuring of economic well-being- results of the Czech Republic after accession to the EU
Autor(ka) práce: Havel, Václav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Oponenti práce: Bittner, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Gross domestic product is most often being used when measuring economic development. The first part of this bachelor’s thesis deals with this indicator, its analysis and selected alternative indicators. Furthermore, key areas of well-being are identified, and indicators designed as alternatives to measuring economic well-being are presented. The work shows the shortcomings and advantages of individual indicators and then analyzes their development over time for the Czech Republic in comparison with selected neighboring countries.
Klíčová slova: Measure of economic well-being; Gross domestic product; Economic development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2020
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 9. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72670/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: