Strategická analýza okolí Huawei Technologies ( Czech) s.r.o

Název práce: Strategická analýza okolí Huawei Technologies ( Czech) s.r.o
Autor(ka) práce: Vu Hai, Duong
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Mikan, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je vypracovat strategickou analýzu společnosti Huawei Technologies (Czech) s.r.o. pomocí vybraných metod strategické analýzy. Tato bakalářská práce bude rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části budou popsány jednotlivé metody, které budou aplikovány v praktické části. Analýza makrookolí bude provedena pomocí PESTLE analýzy, a k analýze mikrookolí bude použitý Porterův model pěti sil. Jednotlivé příležitosti a hrozby následně budou zobrazeny přes SWOT analýzu a na závěr této práce bude vypracované doporučení pro společnost do budoucna.
Klíčová slova: SWOT analýza; Strategická analýza ; Huawei ; PESTLE analýza; Porterův model pěti sil
Název práce: Strategic analysis of Huawei Technologies ( Czech) s.r.o
Autor(ka) práce: Vu Hai, Duong
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Mikan, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor’s thesis is to create a strategy analysis of Huawei Technologies (Czech) s.r.o. by using selected methods to analyze. This bachelor’s thesis will contain a theoretical part and a practical part. The theoretical part will describe all methods that will be applied in practical part. The macroenvironment analysis will be based on PESTLE analysis, and Porter's five-force model will be used to analyze the microenvironment. All the opportunities and threats will be displayed according to the SWOT analysis and in the end of this bachelor’s thesis will be a recommendation for the company in the future.
Klíčová slova: PESTLE analysis; Porter’s five forces framework; Strategy analysis; Huawei; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2019
Datum podání práce: 23. 9. 2020
Datum obhajoby: 9. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72027/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: