Využití internetových médií v online marketingové strategii firmy

Název práce: Využití internetových médií v online marketingové strategii firmy
Autor(ka) práce: Kurzová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Nguyenová, Viet Trinh Nguyenová
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá trendem sociálních médií a jejich využití v online marketingové strategii firmy. Současný trend propojení světa a spotřebitelů online a pomocí sociálních sítí se netýká pouze malých značek, ale i velkých firem. Pro marketéry bývá výzvou efetivně komunikovat ke svým zákazníkům v online prostředí a přes sociální sítě. Cílem práce je zaměřit se na konkrétní internetové nástroje a zjistit, jak je lze efektivně využít v online marketingové strategii české značky spodního prádla Lorii. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor vymezuje pojmy pro lepší pochopení celého tématu. Zaměřuje se na pochopení digitálního ekosystému, segmentaci a definování cílové skupiny v online kampaních, Instagram, fungování reklam a influencer marketing. Praktická část se zabývá představením značky Lorii, analýzou sekundárních dat trhu, skupinovými rozhovory, které byly uspořádány za účelem kvalitativního výzkumu s respondenty z cílové skupiny značky Lorii a následným vyhodnocením výzkumu a doporučením pro značku Lorii. Na závěr autor shrnuje klíčové poznatky výzkumu a odpovídá na centrální výzkumnou otázku a definované hlavní otázky výzkumu.
Klíčová slova: placená reklama na Instagramu; Lorii; online marketingová strategie; Instagram; influencer marketing
Název práce: Usage of the internet media in company´s online marketing strategy
Autor(ka) práce: Kurzová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Nguyenová, Viet Trinh Nguyenová
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with the trend of social media and their use in the company´s online marketing strategy. The current trend of connecting the world and consumers online and using social networks applies not only to small brands, but also to large companies. Therefore for marketers, it is a challenge to communicate emotionally to their customers in an online environment via social networks. The aim of the study is to focus on specific internet tools and find out how they can be effectively used in the online marketing strategy of Lorii, the Czech lingerie brand. The thesis is divided into a theoretical and practical part. In the theoretical part, the author defines concepts for a better understanding of the whole topic. It focuses on understanding the digital ecosystem, segmenting and defining audiences in online campaigns, Instagram and its ads effetctiveness, and incluencer marketing. The practical part deals with the introduction of the brand Lorii, the analysis of secondary market data, group interviews that were arranged for qualitative research with respondents from the Lorii target group, and subsequent evaluation of research and recommendations for the brand. Finally, the author summarizes key findings of the research, and answers the central research question, and defined main questions of the research.
Klíčová slova: online marketing strategy; Instagram; influencer marketing; Instagram Ads; Lorii

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 10. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71874/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: