Cílený employer branding v prostředí FMCG společnosti

Název práce: Cílený employer branding v prostředí FMCG společnosti
Autor(ka) práce: Lázinková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Matoušková, Zdeňka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou employer brandingu cíleného na generaci mileniálů. Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav employer brandingu zaměřeného na generaci mileniálů studujících ekonomické obory jakožto zdrojů pro absolventské programy a stáže v prostředí FMCG společnosti. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy spojené s tématem employer brandingu, nástroji a trendy HR marketingu využívanými v employer brandingu, popsány hlavní rysy generace mileniálů a následné teoretické cílení employer brandingu na generaci mileniálů. Praktická část je provedena formou dotazníkového šetření zaměřeného na employer branding zkoumané FMCG společnosti. Na základě analýzy a zhodnocení získaných dat je cílem formulovat silné a slabé stránky, dále pak směry opatření potenciálně zvyšující efektivnost aktivit v oblasti takto cíleného employer brandingu zkoumané společnosti.
Klíčová slova: Employer branding; HR marketing; Generace Y; Mileniálové
Název práce: Targeted employer branding in the FMCG company environment
Autor(ka) práce: Lázinková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Matoušková, Zdeňka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work deals with the issue of employer branding targeted at the generation of millennials. The aim of the bachelor's thesis is to map the current state of employer branding focused on the generation of millennials studying in economics, as resources for graduate programs and internships in the FMCG environment of the company. The theoretical part clarifies the basic concepts associated with the topic of employer branding, tools and trends in HR marketing used in employer branding, a description of the main features of the generation of millennials and subsequent theoretical targeting of employer branding to the generation of millennials. The practical part is carried out in the form of a questionnaire survey, which focuses on employer branding of the examined FMCG company. Based on the analysis and evaluation of the obtained data, then formulate strengths and weaknesses, as well as the directions of measures potentially increasing the effectiveness of activities in the field of such targeted employer branding of the examined company.
Klíčová slova: HR marketing; Generation Y; Employer branding; Millennials

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 4. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71827/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: