Product placement a jeho uplatnění ve vybraném filmu

Název práce: Product placement a jeho uplatnění ve vybraném filmu
Autor(ka) práce: Myrgorod, Vasyl
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice využití marketingového nástroje product placement. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, která kombinace formy a opakovanosti product placement určité značky z filmu Green Book podle rozdělení Pamely M. H. (2009) zůstala v paměti u většího počtů diváků a zda se úzké propojení značky s postavou uchovává v paměti diváků s vyšší pravděpodobností něž product placement bez zřejmého propojení. Teoretická část popisuje product placement jako marketingový nástroj. Praktická část se skládá z analýzy sekundárních dat ohledně současného vztahu diváků k product placement, z provedené obsahové analýzy filmu Green Book a následně dotazníkového šetření, kde na základě zjištěných dat je provedená analýza propojení forem umístění značek a jejich ukotvení v paměti diváků. Na závěr je uvedeno doporučení pro obchodníky při používaní product placement.
Klíčová slova: Film; Product placement; Marketingová komunikace; Marketingový výzkum
Název práce: Product placement and its application in the selected film
Autor(ka) práce: Myrgorod, Vasyl
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issue of using product placement as a marketing tool. The aim of this work is to determine which combination of forms and repetition of product placement of a certain brand from the movie Green Book according to the classification of Pamela M. H. (2009) remained in the memory of a larger number of viewers and whether the brand's close relationship with the character retains in the viewer's memory more likely than product placement without an obvious connection. The theoretical part describes product placement as a marketing tool. The practical part consists of analysis of secondary data regarding the current relationship of the audience to product placement, of the content analysis of the film the Green Book and subsequently a questionnaire survey, where on the basis of recorded data is carried out by the analysis of the interconnection of forms of the brand positioning and its anchoring in the memory of viewers. In conclusion, recommendations for marketers who using product placement are given.
Klíčová slova: Film; Marketing communication; Marketing research; Product placement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 27. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70888/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: