Dopady reklamy ve veřejném prostoru na kulturní památky

Název práce: Dopady reklamy ve veřejném prostoru na kulturní památky
Autor(ka) práce: Fleková, Anu
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Oponenti práce: Kubaš, Mario
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá identifikací a popisem efektů a dopadů na kulturní památky. Předmětem této bakalářské práce je reklama ve veřejném prostranství a její dopady a vlivy na kulturní památky. Autorka práce se snaží najít stávající slabiny v systému regulaci reklamy a najít možné zlepšení situace. Práce definuje základní pojmy, popisuje historický vývoj památkové péče v ČR, vztah kulturních památek a turismu a popisuje vlivy reklamy na veřejné prostranství. Práce také analyzuje subjekty, které se účastní procesu regulace reklamy, a rozebírá aktuální stav reklamy na území Královské cesty.
Klíčová slova: Kulturní památka; památková péče; reklama; reklamní smog; veřejné prostranství
Název práce: Impacts of advertising in public space on cultural monuments
Autor(ka) práce: Fleková, Anu
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Oponenti práce: Kubaš, Mario
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the identification of effects and impacts of advertisement on cultural monuments. The author tries to find weaknesses in the system of advertising regulation and find a possible improvement of the situation. The thesis defines the basic terms, describes the historical development of heritage conservation in the Czech Republic, the relationship between cultural monuments and tourism and describes the effects of advertising on public spaces. The work also analyses the entities involved in the process of advertising regulation and analyses the current state of advertising in the Royal Route in Prague.
Klíčová slova: cultural heritage; heritage conservation; advertisement; advertising pollution; public space

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 27. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67632/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: