Možnosti marketingové orientace kavárenských řetězců v ČR z hlediska očekávaní zákazníků a nabízených služeb kavárenského odvětví

Název práce: Možnosti marketingové orientace kavárenských řetězců v ČR z hlediska očekávaní zákazníků a nabízených služeb kavárenského odvětví
Autor(ka) práce: Panfilov, Maxim
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Kolouchová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je zhodnocení marketingového přístupu vybraných kavárenských řetězců podle kritérii 4P a dalších nástrojů vyplývajících ze specifik marketingu maloobchodu a služeb, vycházejících z marketingového mixu. Následně předložit návrh přístupu k formování marketingové orientace kavárenského řetězce. Dalším cílem je navržení přístupu, vedoucího ke zvýšení povědomí o kávě a kavárenské kultury mezi spotřebiteli ČR. Teoretická část práce shrnuje relevantní obecné zázemí marketingového konceptu a spotřebního chování. Z důvodu lepšího pochopeni toho, jak funguje kavárenský trh, je věnovaná cestě kávy a obchodu s komoditou. V dalších kapitolách je popsaná historie světového kavárenství a kavárenství v České republice. V následujících kapitolách jsou charakterizovány, porovnány, a podle kritérií 4P marketingového mixu zhodnoceny vybrané řetězce s využitím informací, které byly zjištěny od zaměstnanců kaváren, www stránek a z pozorování. V praktické časti se autor zaměří na subjektivní po-rovnaní nákupní atmosféry poboček kavárenských řetězců. Poslední část se bude věnovat výsledkům dotazníkového výzkumu, který byl zaměřen nejen na zjištění důvodu, proč a jak často lidi navštěvují kavárny, a taky i na hodnocení kaváren zákazníky podle kritérií 4C a dalších kritérií vycházejících z marketingového mixu.
Klíčová slova: Káva; 4C; Marketingový mix; 4P; Kavárenský řetězec
Název práce: Possibilities of marketing orientation of coffee chains in the Czech Republic in terms of customer expectations and services offered by the coffee industry
Autor(ka) práce: Panfilov, Maxim
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Kolouchová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to evaluate the marketing strategy of selected coffee chains according to the 4P criteria and other tools resulting from the specifics of retail and service marketing, based on the marketing mix. Subsequently, to present a proposal for an approach to the formation of the marketing orientation of the coffee chain. Another goal is to propose an approach leading to increasing awareness of coffee and coffee culture among Czech consumers. The theoretical part of the thesis summarizes the relevant general background of the marketing concept and consumer behavior, and for a better understanding of how the cafe market works, dedicated to the path of coffee and commodity trade. The following chapters describe the history of coffee in the world and coffee in the Czech Republic. In the following chapters, selected chains are characterized, compared, and evaluated according to the criteria of the 4P marketing mix using information obtained from coffee shops employees, websites, and observations. In the practical part I will focus on the subjective comparison of the shopping atmosphere of branches of coffee chains. The last part will focus on the results of a questionnaire survey, which was focused not only on finding out why and how often people visit coffee shops, but also on the evaluation of cafes by customers according to criteria 4C and others, based on the marketing mix.
Klíčová slova: Coffee; Coffee chain; Marketing mix; 4P; 4C

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2017
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 15. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63316/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: