Veřejná doprava ve hlavním městě Republiky Kazachstán Nur-Sultan

Název práce: Veřejná doprava ve hlavním městě Republiky Kazachstán Nur-Sultan
Autor(ka) práce: Sharafutdinova, Liliya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním tématem této bakalářské práce je veřejná doprava v hlavním městě Kazachstánu Nur-Sultane. Teoretická část pojednává o dopravě a veřejné dopravě. V praktické části jsou popsány problémy veřejné dopravy a navržena jsou řešení. Hlavními problémy jsou dopravní kongesce a nerentabilní veřejná doprava. Provádí se regresní analýza, s jejíž pomocí je studována závislost populace a počet automobilu ve městě. Analýza ukazuje, že v budoucnu se počet dopravních prostředků ještě zvýší. Aby se předešlo dopravním kongesce je nutné zvýšit atraktivitu veřejné dopravy. Tato bakalářská práce navrhuje metody pro zvýšení atraktivity veřejné dopravy. Popsány budou různé dopravní prostředky, které jsou součástí veřejné dopravy v Nur-Sultane. Práce se také zabývá projektem lehké železnice, který je ve výstavbě. Zvažována je také otázka dotování veřejné dopravy a jsou navržena různá řešení.
Klíčová slova: Kazachstán; Nur-Sultan; veřejná doprava
Název práce: Public transport in the capital of the Kazakhstan Nur-Sultan
Autor(ka) práce: Sharafutdinova, Liliya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main topic of this bachelor's thesis is public transport in the capital of Kazakhstan, Nur-Sultan. The theoretical part deals with transport and public transport. The practical part describes the problems of public transport and proposes solutions. The main problems are traffic jams and unprofitable public transport. A regression analysis is performed, with the help of which the dependence of the population and the number of cars in the city is studied. The analysis shows that the number of means of transport will increase in the future. In order to avoid congestion, it is necessary to increase the attractiveness of public transport. This bachelor thesis proposes methods for increasing the attractiveness of public transport. The various means of transport that are part of public transport in Nur-Sultan will be described. The work also deals with the light rail project, which is under construction. The issue of subsidizing public transport is also being considered and various solutions are proposed.
Klíčová slova: Kazakhstan; Nur-Sultan; public transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2019
Datum podání práce: 17. 5. 2020
Datum obhajoby: 4. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72865/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: