We can do it! Vliv kampaně za zapojení žen na trh práce v období 2. světové války na ekonomiku USA

Název práce: We can do it! Vliv kampaně za zapojení žen na trh práce v období 2. světové války na ekonomiku USA
Autor(ka) práce: Chalupná, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Vostrovská, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce zkoumá dopady americké vládní kampaně We Can Do It! na ženskou zaměstnanost a válečnou a poválečnou ekonomiku Spojených států amerických. V teoretické části jsou představeny ekonomické teorie vztahující se k zaměstnanosti a faktory ovlivňující ženskou zaměstnanost. Praktická část je rozdělena do tří období, období před druhou světovou válkou, válečná léta a dopady v poválečných letech. Zaměřuje se na komparaci období před a po zavedení kampaně. Na základě analýzy vývoje makroekonomických veličin je zkoumána platnost hypotézy, že kampaň, jakožto nástroj pro zvýšení zaměstnanosti žen, měla zásadní pozitivní dopad na válečnou ekonomiku Spojených států a růst HDP. K ověření hypotézy je použita analýza časových řad složení HDP, komparace s předválečným trendem HDP a jeho složek a analýza časových řad ženské zaměstnanosti a míry účasti žen na pracovní síle. Hypotéza byla na základě provedené analýzy zamítnuta. Dále se práce zabývá výzkumnou otázkou, zda kampaň měla dlouhodobý dopad na ženskou zaměstnanost nebo zda se jednalo pouze o krátkodobý efekt. Kampaň dokázala změnit stereotypní pohled společnosti vůči ženám na trhu práce. I díky tomu odstartoval dlouhodobý vzrůstající trend ženské zaměstnanosti, který přispěl k poválečné prosperitě Spojených států amerických. V práci je zvážen i případný efekt dalších faktorů na nárůst ženské zaměstnanosti. Závěr práce poskytuje zhodnocení kampaně a doporučení, jak by se obdoba kampaně dala využít ke zvýšení účasti žen v technických oborech v ČR.
Klíčová slova: vládní kampaň; ekonomika USA ; zaměstnanost žen ; 2. světová válka
Název práce: We Can Do It! The Impact of the Campaign for the Participation of the Women in the Labor Market during World War II on the US Economy
Autor(ka) práce: Chalupná, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Vostrovská, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis examines the impact of the US government campaign We Can Do It! on women's employment and the war and post-war economy of the United States. The theoretical part presents economic theories related to employment and factors influencing women's employment. The practical part is divided into three periods, the period before the World War II, the war years and the impact in the postwar years. It focuses on the comparison of the period before and after the introduction of the campaign. Based on the analysis of the development of macroeconomic variables, the validity of the hypothesis that the campaign, as a tool for increasing women's employment, had major positive impact on the United States war economy and GDP growth is examined. To verify the hypothesis, an analysis of time series of the composition of GDP, a comparison with the pre-war trend of GDP and its components and an analysis of time series of women's employment and women´s labor force participation rate. The hypothesis was rejected based on the analysis performed. Furthermore, the work deals with the research question of whether the campaign had a long-term impact on women's employment or whether it was only a short-term effect. The campaign was able to change society's stereotypical view of women in the labor market. Thanks to this, he started a long-term growing trend of women's employment, which contributed to the post-war prosperity of the United States of America. The work also considers the possible effect of other factors on the increase in female employment. The conclusion of the thesis provides an evaluation of the campaign and recommendations on how a similar campaign could be used to increase the participation of women in technical fields in the Czech Republic.
Klíčová slova: government campaign; US economy; World War II; female employment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2019
Datum podání práce: 17. 5. 2020
Datum obhajoby: 3. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71149/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: