Dotace v účetnictví obecně prospěšných společností

Název práce: Dotace v účetnictví obecně prospěšných společností
Autor(ka) práce: Novotná, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jošt, Marek
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o problematice dotací v účetnictví nestátních neziskových organizací v České republice se zaměřením na obecně prospěšné společnosti. Teoretická část se zabývá nejprve pojmy důležitými pro vymezení nestátního neziskového sektoru a charakteristikou obecně prospěšných společností. Dále je pozornost věnována dotacím, jejich členění, účetnímu zobrazení a státní dotační politice vůči nestátním neziskovým organizacím. Obsažen je i pohled auditora na dotace a ověřování dotací. V praktické části je provedena analýza dotací a systému jejich účtování v podmínkách vybrané obecně prospěšné společnosti.
Klíčová slova: dotace; obecně prospěšná společnost; účetnictví; akruální princip; nezisková organizace
Název práce: Grants in the accounting of Public Benefit Organisations
Autor(ka) práce: Novotná, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jošt, Marek
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this thesis are grants in the accounting of non-governmental organisations in the Czech Republic, with a focus on Public Benefit Organisations. In the theoretical part there are defined characteristics of non-governmental nonprofit sector and Public Benefit Organisations. Furthermore, attention is paid to grants, their classification, accounting presentation and to the government subsidy policy of Public Benefit Organisations. The thesis also incorporates auditor's view on grants and its verification. In the practical part, an analysis of grants and their accounting system is performed in the conditions of selected Public Benefit Organisation.
Klíčová slova: public benefit organisation; accounting; accrual principle; non-profit organisation; grant/subsidy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 1. 2020
Datum podání práce: 18. 5. 2020
Datum obhajoby: 10. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72098/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: