Vliv změny výše minimální mzdy na zaměstnanost osob mladších 30 let v České republice v letech 2010-2018

Název práce: Vliv změny výše minimální mzdy na zaměstnanost osob mladších 30 let v České republice v letech 2010-2018
Autor(ka) práce: Křivánek, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi navyšováním minimální mzdy na zaměstnanost lidí mladších 30 let v České republice. K tomu využívá čtvrtletní data od začátku roku 2010 do poloviny roku 2019. Stanovená hypotéza tvrdí, že navyšování minimální mzdy nemá negativní vliv na zaměstnanost osob mladších 30 let v České republice. Tato hypotéza je zkoumána pomocí tří modelů vícenásobné regrese, které jsou odhadnuty pomocí metody nejmenších čtverců, a dále pomocí jednoho zobecněného aditivního modelu. Vysvětlovaná a vysvětlující proměnné byly vybrány na základě předešlých studií a ekonomické teorie. Na základě výsledků obou metod byla původní hypotéza zamítnuta a výsledky ukazují, že navyšování minimální mzdy má statisticky významný negativní vliv na zaměstnanost. Na druhou stranu tento vliv není příliš výrazný. Tyto výsledky se shodují s výsledky jiných studií, které zkoumají vliv minimální mzdy na zaměstnanost jak na českých, tak zahraničních datech.
Klíčová slova: Minimální mzda; Nezaměstnanost; Metoda nejmenších čtverců; Zobecněný aditivní model; Kaitz index
Název práce: The impact of minimum wage increase on employment of people below 30 years of age in the Czech Republic 2010-2018
Autor(ka) práce: Křivánek, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis researches an effect of minimum wage increase on employment of people below 30 years of age in the Czech Republic. It uses quarterly data from the beginning of year 2010 to the second half of 2019. Analysed hypothesis is that rising of minimum wage has no negative impact on employment of people below 30 years of age in the Czech Republic. This relation is analysed on three multiple regression models which are estimated by ordinary least squares method and one generalized additive model. Endogenous and exogenous variables are chosen according to earlier studies and economic theory. Based on the result of both methods the original hypothesis is refused and the results say that minimum wage increase has negative impact on employment however the impact is not significant. These results are in accordance with the results of previous international and domestic studies.
Klíčová slova: Generalized Additive Model; Minimum wage; Unemployment; Ordinary least squares; Kaitz index

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2019
Datum podání práce: 19. 5. 2020
Datum obhajoby: 16. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71696/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: