Factors affecting the level of debt in the US. The case of credit card market

Název práce: Factors affecting the level of debt in the US. The case of credit card market
Autor(ka) práce: Fedorov, Artem
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis investigates the key factors that impact the level of credit card debt in the US. We hypothesize that demographic (age, years of education, ethnicity, occupation, and marriage), economic (income and property possession status) and attitudinal (financial literacy and attitude towards credit) factors jointly affect the level of the credit card debt of US households. The model adopted in the thesis is inspired by the research of Chien and Devaney (2001) and it consists of two vital steps: stepwise regression to select the key determinants of credit card debt level and Tobit model to evaluate the coefficients and significance of the variables. The main dataset employed for the analysis is the triennial Survey of Consumer Finances for 2016. The main value-added of this thesis is the incorporation of financial literacy, which was not subject to analysis in the previous surveys. Results indicate that age, marital status, income, real estate ownership status, favorable and neutral attitude towards credit, and high self-reported financial knowledge are the statistically significant determinants of credit card debt level for US households.
Klíčová slova: Household Debt; Credit Card Debt; Credit Card Industry; Household Borrowing Behavior; Financial Literacy
Název práce: Factors affecting the level of debt in the US. The case of credit card market
Autor(ka) práce: Fedorov, Artem
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá klíčovými faktory, které ovlivňují výši dluhu na kreditní kartě v USA. Předpokládejme, že demografický (věk, počet let vzdělání, etnikum, povolání a manželství), ekonomický (status příjmů a vlastnictví majetku) a postojová (finanční gramotnost a přístup k úvěrům) jsou faktory, které společně ovlivňují úroveň dluhu na kreditní kartě amerických domácností. Model použitý v této práci je inspirován výzkumem Chien a Devaney (2001) a skládá se ze dvou životně důležitých kroků: postupná regrese pro výběr klíčových determinantů úrovně dluhu na kreditní kartě a Tobitův model pro vyhodnocení koeficientů významnosti proměnných. Hlavním datovým souborem použitým pro analýzu je tříletý průzkum spotřebitelských financí za rok 2016. Hlavní přidanou hodnotou této práce je začlenění finanční gramotnosti, která v předchozích průzkumech nebyla podrobena analýze. Výsledky ukazují, že věk, rodinný stav, příjem, stav vlastnictví nemovitosti, příznivý a neutrální postoj k úvěru a vysoké vykazující finanční znalosti, jsou statisticky významnými určujícími faktory úrovně dluhu na kreditní kartě pro domácnosti v USA.
Klíčová slova: Dluhy domácností; Dluh na kreditní kartě; Průmysl kreditní karty; Chování domácnosti při půjčkách; Finanční gramotnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2020
Datum podání práce: 20. 5. 2020
Datum obhajoby: 15. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72787/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: